Komunikuji, tedy jsem

Komunikuji, tedy jsem

Řeč je základní prvek komunikace.
Začleňuje člověka do společnosti, ovlivňuje prožívání ale i celkový rozumový vývoj. Největší rozvoj lidstva začal až v době, kdy se naši dávní předci naučili spolu komunikovat pomocí slov. Díky tomu si mohli předávat zkušenosti a nemuseli na vše přicházet znova. Malé dítě, jakmile se jednou naučí mluvit, už pusu nezavře. Řeč nás provází celým životem a mnoho o nás vypovídá. Díky ní můžeme sdílet své myšlenky nápady a s trochou nadsázky se dá říct, že i geniální myšlenky ztrácejí na ceně, když je světu nedokážeme sdělit.

Právě proto je nezbytně nutné, aby se děti uměly správně vyjadřovat a komunikovat. Na základě těchto myšlenek vznikla v Ostravě základní škola logopedická. Logopedie se zabývá problematikou narušené komunikační schopnosti a zahrnuje vše od drobných řečových vad jako je například chybná výslovnost jedné souhlásky až po masivní řečové poruchy.

Základní škola logopedická s.r.o. Ostrava se zaměřuje na děti, které jsou průměrně nebo nadprůměrně nadané ale současně mají potíže s řečí. Pokud není myšlení a řeč v rovnováze, dítě se bude s problémy potýkat po celý život. Specifickou skupinou jsou potom děti s vývojovou dysfázií (narušeným vývojem řeči). Tyto děti se ztrácejí v dlouhých souvětích, nerozumí mnohým významům běžně užívaných slov a vyjadřují se jako cizinci, co se teprve učí mluvit česky. Na okolí tak bohužel mnohdy působí hloupější, než ve skutečnosti jsou, a to jim způsobuje řadu potíží. Děti s touto poruchou potom mají často problém i se čtením a psaním, na kterém se řeč z velké části projevuje. Přitom na druhou stranu bývají děti bystré na řešení úloh, které nejsou spjaté s řečí.

V menším kolektivu a pod vedením zkušených pedagogů – logopedů mají děti velkou šanci úspěšně překonat své komunikační bariéry, začlenit se plnohodnotně do kolektivu a být úspěšní při dalším studiu ale i v profesním a osobním životě.