Kdy je vhodný odklad školní docházky a jak o něj zažádat?

Kdy je vhodný odklad školní docházky a jak o něj zažádat?

Každý rok řeší tisíce rodičů otázku nástupu svého dítěte do základní školy. Většina dětí je v období dosaženého šestého roku života zralá a připravená na vstup do základní školy. Nicméně u některých dětí musíme být opatrní a dobře zvážit, jestli školní nároky zvládne. Kdo rozhoduje o odkladu školní docházky? Co je potřeba pro odklad školní docházky? Jaké jsou nevýhody odkladu školní docházky?

Odklad školní docházky

O povinnosti školní docházky pojednává zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (dále jen „školský zákon“). Odklad školní docházky má oporu v ustanovení § 37 školského zákona.

Podle odst. 1 může ředitel školy na základě písemné žádosti zákonného zástupce dítěte v době zápisu dítěte k povinné školní docházce podle § 36 odst. 4 odložit začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, jestliže dítě není tělesně či duševně přiměřeně vyspělé. Ředitel školy tak učiní, pokud je žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení, a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Začátek povinné školní docházky lze přitom odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku.

Odklad školní docházky může být učiněn i dodatečně. Jestliže se v průběhu prvního roku plnění povinné školní docházky u žáka projeví nedostatečná tělesná nebo duševní vyspělost k plnění povinné školní docházky, může podle § 37 odst. 3 ředitel školy se souhlasem zákonného zástupce žákovi dodatečně v průběhu prvního pololetí školního roku odložit začátek plnění povinné školní docházky na následující školní rok.

Kdy dát odklad školní docházky?

Žádost o odklad školní docházky je nutné podat do konce měsíce dubna toho roku, ve kterém dítě započne povinnou školní docházku. Většina zákonných zástupců o odklad žádá přímo v době konání zápisů do 1. ročníku vybrané základní škole. Učinit však můžete i mimo zápis, například krátce po něm tak, abyste to stihli nejpozději do konce měsíce dubna.

Řízení o dodatečném odkladu povinné školní docházky se zahajuje nejpozději do konce prvního pololetí školního roku, ve kterém žák začal plnit povinnou školní docházku, a to buď na základě žádosti zákonného zástupce žáka, nebo z moci úřední (v tomto případě je nezbytný souhlas zákonného zástupce žáka). K rozhodování o dodatečném odkladu povinné školní docházky nejsou vyžadována žádná další doporučení, potvrzení apod. (např. od odborného lékaře, školského poradenského zařízení).

nevyhody odkladu skolni dochazky

Co je potřeba pro odklad školní docházky?

Žádost o odložení školní docházky je zcela v kompetenci zákonného zástupce dítěte. Pedagogicko-psychologická poradna, speciálně pedagogické centrum, pediatr, logoped popř. jiný odborný pracovník mohou pouze poradit a vyjádřit svůj názor. Rozhodnutí rodičů, zda svému dítěti školní docházku odloží či nikoliv, by se nikdy nemělo stát formální záležitostí, jelikož neuváženým přístupem mohou rodiče způsobit svému dítěti značné obtíže v budoucím vzdělávání i následném životě.

Pro odklad školní docházky je však potřeba doložit:

  • Doporučující posouzení školského poradenského zařízení.
  • Doporučující posouzení odborného lékaře.

Vzhledem ke stanovenému termínu, kdy dát odklad školní docházky, je vhodné si návštěvu školského poradenského zařízení i odborného lékaře zajistit včas. Odborným lékařem bývá nejčastěji pediatr, kterého dítě navštěvuje. Objednací lhůty v poradnách jsou však většinou o dost delší, než u dětských lékařů, s čímž je třeba počítat.

Co se školských poradenských zařízeních týče, vyjádření o potřebě odkladu povinné školní docházky vydává zpravidla pedagogicko-psychologická poradna. Je však možné využít i jiná školská poradenská zařízení, například speciálně pedagogická centra, která jsou určena pro děti s různými speciálními potřebami.

kdo rozhoduje o odkladu skolni dochazky

Nevýhody odkladu školní docházky

Mezi nevýhody odkladu školní docházky dítěte patří:

  • Významný věkový rozdíl. Ve třídě, kde se sejdou čerstvě šestileté děti s osmiletými, může nastat problematická situace, která vyústí zbytečným stresem a zátěží pro sebevědomí u mladších dětí. Prvňáci, kteří odpovídají vývojem i schopnostmi svému věku, mohou v důsledku vést v odpor vůči vzdělávání, snížení sebevnímání a v neposlední řadě v problémy ve vztazích s vrstevníky.
  • Ztráta motivace dítěte. Odložení nástupu do školy znamená, že dítě stráví další rok ve školce. Pokud nebyl odklad opodstatněný, dítě může mezi mladšími dětmi vynikat, ale také brzy ztratit zájem o činnosti, které už zná a bezpečně ovládá. Do první třídy tak nenastoupí se zvídavým očekáváním, ale spíš s pocitem nudy. Je potřeba se dítěti s odkladem v mateřské škole věnovat ve větším rozsahu, aby nezakrnělo a opakovací rok byl pro ně účelný.
  • Větší úsilí na straně pedagogů. Široké spektrum dětí vyžaduje více individuálního přístupu a tedy více úsilí vyučujícího.

Kdo rozhoduje o odkladu školní docházky?

Ředitel školy je tím, kdo rozhoduje o odkladu školní docházky. Učinit tak může na základě písemné žádosti zákonného zástupce dítěte. Tato žádost musí být navíc doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení, a odborného lékaře nebo klinického psychologa.