Předčasný nástup do školy: Kdy ho zvážit a jak postupovat?

Předčasný nástup do školy: Kdy ho zvážit a jak postupovat?

Zahájení povinné školní docházky v 6 letech je v České republice do jisté míry dáno tradicí. Obecně se předpokládá, že dítě do školy nastupuje ve chvíli, kdy je školsky zralé a školsky připravené. To se však netýká pouze kognitivních předpokladů. Velkou roli hraje například jeho emoční, sociální a tělesná vyspělost, zdravotní stav a rovněž i podnětnost prostředí, ve kterém vyrůstá. Kdy zvážit předčasný nástup do školy? Co by mělo dítě umět před nástupem do školy?

Predcasny nastup do skoly

Povinná školní docházka

O povinnosti školní docházky pojednává zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (dále jen „školský zákon“). Samotné zahájení povinné školní docházky dítěte se řídí ustanovením § 36 odst. 3. Školský zákon stanoví, že nástup do školy by se měl uskutečnit na počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věku, pokud mu není povolen odklad školní docházky anebo předčasný nástup.

Předčasný nástup do školy

Školský zákon do 1. tříd základních škol tedy umožňuje přijímat i děti mladší šesti let. Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od září do konce června příslušného školního roku, může být přijato k plnění povinné školní docházky v tomto školním roce. Podmínkou je však přiměřená tělesná a duševní vyspělost dítěte a žádost o předčasný nástup do školy jeho zákonného zástupce.

Zákonný zástupce dítěte, které se narodilo v období od září do konce prosince, je také povinen předložit doporučující vyjádření školského poradenského zařízení. Jedná se o doporučení z pedagogicko-psychologické poradny nebo ze speciálně pedagogického centra. Jestliže se dítě narodilo v období od ledna do konce června, je jeho zákonný zástupce povinen předložit doporučení školského poradenského zařízení a odborného lékaře.

Formulář pro předčasný nástup dítěte do školy vydává konkrétní základní škola spolu s Žádostí o přijetí dítěte do 1. třídy. Informace lze nalézt na webu příslušné ZŠ.

Co by mělo dítě umět před nástupem do školy?

Nástup do školy děti běžně uskutečňují s rozdílnou úrovní školní připravenosti. Vzhledem k tomu, že se jedná o velmi závažné rozhodnutí, měl by každý odborník, ať se jedná o učitele v mateřské škole nebo učitele při zápise do 1. třídy, pečlivě zvážit, jestli podpoří rozhodnutí rodičů, kteří pro své dítě chtějí předčasný nástup do školy.

O tom, jestli je dítě připraveno na předčasný nástup do školy, rozhodují především:

  • kognitivní znalosti dítěte – dítě například již umí číst, počítat, je mimořádně talentované v některé konkrétní oblasti (hra na hudební nástroj, konstruktivní hry, výuka cizího jazyka, nebo dítě prokazuje mimořádné znalosti například v biologii, historii apod.) a
  • ambice rodičů
  • spokojenost dítěte, jeho potřeby, vlastnosti.

Zvládání školních povinností není jen záležitostí dítěte samotného. Zejména na počátku školní docházky záleží v prvé řadě na tom, jaké podmínky mu pro úspěšné zvládnutí povinné školní docházky připraví škola a rodina. Nezralé dítě se neučí proto, že by nechtělo, ale proto, že ještě nechápe smysl povinnosti. Role školáka plně vyžaduje přijetí odpovědnosti za své chování, což je pro nezralé dítě požadavkem neúměrným jeho vyspělosti.

Školní připravenost lze charakterizovat jako dosažení optimální úrovně vědomostí, dovednostínávyků potřebných pro úspěšné zvládnutí školních povinností.

skola

Kdy zvážit předčasný nástup do školy?

K posouzení, jestli je na předčasný nástup do školy dítě připraveno, se používají testy školní zralosti. V současnosti existují také testy zaměřené přímo na školní připravenost. Tyto testy provádějí zkušení pracovníci pedagogicko-psychologických poraden. Některé orientační testy mohou provádět rovněž učitelé v MŠ při posuzování úrovně předškoláků a učitelé ZŠ u zápisů.

Těchto testů částečně využívají i pracovníci ve zdravotnictví při předškolních pediatrických prohlídkách, které dítě podstupuje v pěti letech. Při zvažování předčasného nástupu dítěte do školy je pak nutné celkové individuální a důkladné vyšetření dítěte v pedagogicko-psychologické poradně. Podstatnou součástí takového vyšetření jsou testy inteligence a jejích jednotlivých složek.

Výzkumy v oblasti čtenářské gramotnosti v předškolním věku ukazují, že dítě při nástupu do školy zná v průměru 10–12 písmen a některá písmena dokáže i zapsat hůlkovým písmem. Bohužel, izolovaná znalost písmen ještě neznamená, že je dítě skutečně schopno číst.