Co je alternativní školství a jaké jsou v ČR alternativní školy

Co je alternativní školství a jaké jsou v ČR alternativní školy

Alternativní školství označuje zvláštní typ škol, které vyučují žáky jinak než tradiční školy. Jejich cílem je pomoci žákům s určitými výchovně vzdělávacími potřebami, ale i těm, kteří se chtějí vzdělávat odlišným způsobem. Alternativní školy se částečně nebo zcela liší cíli, učebními obsahy, formami, metodami a celkovou organizací školního života od státních a veřejných škol. Nejedná se zde pouze o změny v administrativě, alternativní školy pracují na základě partnerského přístupu k dětem a respektu k jejich individuálním potřebám. Jaké jsou alternativní školy? Kolik je v ČR alternativních škol?

Alternativní školy a inovace ve vzdělávání

Alternativní škola, alternativní školství či alternativní vzdělávání jsou mnohovýznamovými pojmy. Užívají se často jako synonymický ekvivalent k jiným pojmům, jako je netradiční škola, volná škola, svobodná škola, otevřená škola či nezávislá škola.

Pojem alternativní školy se začal objevovat zhruba v 70. letech 20. století k označení škol, které se snažily vyhovět požadavkům alternativních životních stylů nespokojených s organizací a obsahem veřejného školství. Mezi alternativní směry však jsou dnes zařazovány i ty, které vznikaly již počátkem 20. století v rámci reformního pedagogického hnutí.

Obecné principy alternativní školy:

 • Podpora přirozené touhy poznávat nové věci a jevy.
 • Přátelský vztah mezi učitelem a dítětem, ochota a schopnost učitele pozitivně děti motivovat, podporovat jejich kvality i originalitu a respektovat vývojové zvláštnosti. Chyba je pouze stupněm v učení, ne přestupkem, který by měl být trestán.
 • Spolupráce s rodinou dítěte (učitel zná možnosti pedagogiky, vy nejlépe znáte své děti).
 • Aktivní zapojení dítěte ve výuce, podpora spoluprácerozvoj komunikace.
 • Pěstování odpovědnosti spoluúčastí dětí na rozhodování.
 • Úzká souvislost mezi předměty a jejich propojování. Slouží k pochopení souvislostí a využitelnosti poznatků.
 • Prostředí uzpůsobeno dětem (pomůcky snadno přístupné v nízkých policích, dětská výzdoba).
 • Vyučování neurčuje zvonění, ale momentální zaujetí či únava dětí – proč končit uprostřed zajímavé činnosti? Proč nedopřát oddech tam, kde je potřeba?
 • Slovní hodnocení.

Jaké jsou alternativní školy?

 1. Montessori pedagogika
 2. Waldorfská pedagogika
 3. Daltonský plán
 4. Jenský plán
 5. Moderní škola Celestina Freineta
 6. Winnetská soustava
 7. Step by Step (Začít spolu)
 8. Angažované učení
 9. Zdravá škola
 10. Integrovaná tematická výuka

Alternativní školy v ČR

V České republice jsou dostupné tyto alternativní školy:

 • Waldorfská pedagogika (MŠ, 1. a 2. stupeň ZŠ, SŠ)
 • Montessori pedagogika (MŠ, 1. a 2. stupeň ZŠ)
 • Daltonská škola (MŠ, 1. a 2. stupeň ZŠ, SŠ)
 • Domácí individuální vzdělávání (MŠ, 1. a 2. stupeň ZŠ, SŠ)
 • Začít spolu (MŠ, 1. stupeň ZŠ)
 • Zdravá škola (MŠ, 1. a 2. stupeň ZŠ, SŠ)
 • Freinetovská škola (pouze prvky v některých ZŠ)
 • Jenská škola (1. stupeň ZŠ)
 • Lesní / přírodní škola (MŠ a SŠ)

Kolik je v ČR alternativních škol?

V ČR je přibližně 1 100 alternativních škol všech stupňů, tedy od jeslí, přes MŠ, ZŠ až po SŠ.

WALDORFSKÁ PEDAGOGIKA

Koncept waldorfských škol se opírá o nauku o člověku (antropologii). Jejím cílem je žáka připravit na život nejen po stránce intelektuální, ale též sociální a tvůrčí. Učitelé na děti pohlíží jako na bytost duchovní, která se musí rozvíjet po všech stránkách. Z toho se pak odvíjí i forma vyučování, které je rozděleno na epochy. Během epochových celků se střídají činnosti, které zapojují různé části osobnosti dítka – hlavu, srdce a tělo.

Mimo vzdělávací standardy Ministerstva školství se zaměřuje na rozvoj dítěte v praktických a uměleckých oborech. Učební plán je pestrý. Příkladem předmětů nad rámec běžné výuky jsou třeba pletení, knihařství, tkaní či zeměměřičství.

MONTESORRI PEDAGOGIKA

Italská lékařka Marie Montessori byla průkopníci v oblasti výchovy a vzdělávání dětí. Montessori pedagogika vychází z ní určených hodnot – realistické porozumění kognitivnímu, emočnímu a smyslovému vývoji dítěte. Vzdělávací program je šitý na míru vůči respektu k dítěti a jeho potřebám.

Základem je připravené prostředí, kde si žák vybírá určité montessori pomůcky a materiály. V jedné třídě jsou tři ročníky. Významem je učit se spolupráci. U starších pomoc mladším, u mladších zase rychlejší růst díky starším spolužákům.

alternativni skoly

DALTONSKÁ ŠKOLA

Daltonskou pedagogiku lze vyjádřit trojicí volnost, spolupráce a samostatnost. Svoboda je úzce spojená se zodpovědností. Učební plán na určité období si děti vypracují jako úmluvu a podle něho postupují samostatně nebo ve skupinách. Rychlost učení je individuální.

DOMÁCÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Vyučování probíhá v tom nejpřirozenějším prostředí, doma, a to buď rodičem, nebo učitelem. Od roku 2005 se domácí vzdělávání těší plnohodnotné alternativě základní školy. Výhodou je, že vyučující dítě dokonale zná. Ví, co se potřebuje učit. Na druhou stranu dětem v domácím vzdělávání často chybí sociální kontakt s vrstevníky. Pokud je větší okruh dětí, které se vzdělávají doma, mohou se u nich jednotliví rodiče střídat.

ZAČÍT SPOLU

Svobodně dát najevo své potřeby, přání a představy. To jsou hodnoty vzdělávacího programu Začít spolu. Takové prostředí navozuje pocit bezpečí, je podnětem pro výzvy a podněcuje zápal pro učení a kreativitu. Tento vzdělávací program je určený pro MŠ i ZŠ a neoznačuje se jako alternativa, spíše jako kvalita vzdělávání.

ZDRAVÁ ŠKOLA

Jedná se o projekt, který vznikl na popud Světové zdravotnické organizace pro Evropu, Evropské unie a Rady Evropy. Jejich dotací práce Národního centra podpory zdraví se tato organizace stává koordinátorem v ČR. Do projektu od začátku založení v roce 1991 vstoupilo už 92 základních škol.

Podoba zdravé školy není jednoznačná, protože každá z nich si upravila projekt podle sebe. Obecnými hodnotami je podpora fyzické, psychické a sociální pohody. Zdravá atmosféra školy má pohodlné prostředí, zdravé učení a je otevřeným partnerem.

FREINETOVSKÁ ŠKOLA

Zakladatelem byl Celestin Freinet. Jeho škola neklade důraz na množství látky určené k pamětnímu učení, ale na zdraví a elán individua, na jeho aktivitu, využití bohatých vzdělávacích možností za použití pracovního materiálu a techniky.

Zajímavou metodou práce ve freinetovské škole je postup podle individuálního plánu, práce s tiskařským strojem, korespondence s ostatními školami, práce s kartotékou, práce v dílnách, zkoumání, hledání a experimentování mimo školu, využití učebních materiálů, které nemusí být vždy používány přesně určeným způsobem.

JENSKÝ PLÁN

Jenský plán kombinuje čtyři hlavní formy vzdělávání. Rozhovor, práci, hru, slavnost. Den je zahájen rozhovorem, který je někdy spojený i se snídaní. Učitel a děti mezi sebou mluví o uplynulém víkendu, týdnu či tématech, která zrovna děti zajímají. Při práci jsou děti vedené k samostatnosti, respektu a spolupráci.

Hra je součástí výuky, volného času a přestávek. Podporuje se tak u dětí paměť a pozornost. Slavnost slouží k setkání učitele s žáky, kteří zpívají, gratulují dětem k narozeninám. Děti sestavují dramatické scénky, kde uplatňují tvořivost a estetické cítění. Aby systém fungoval, jsou žáci vedeni k samostatnosti a odpovědnosti od samého počátku nástupu do školy.

inovace ve vzdelani

LESNÍ ŠKOLA

Známá také jako přírodní škola. Koncept mateřských škol spočívá v každodenním kontaktu s přírodou. Pohyb v přírodě vzdělává a učí. Třeba základy jako počítání, barvy, ale též základní podmínky pro život na Zemi. Vyučování probíhá venku, nejčastěji v lese. Odpolední spánek není ve třídách, ale třeba v chatkách, maringotkách, jurtách. Učitelé jsou průvodci. Lesní školky jsou plnohodnotným zázemím pro strávení posledního s povinného roku předškolní docházky.

Orientuje se na žáka, klade důraz na nekognitivní dovednosti, podporuje vzájemnou spolupráci (děti s dětmi a škola s rodinou) nebo chybu jako proces učení. Hodnocení je formativní, učení probíhá v propojení s reálným životem a je životní filozofií a spojuje více předmětů najednou.