Práce na home office: Kdo má na ni nárok a jak to funguje?

Práce na home office: Kdo má na ni nárok a jak to funguje?

Home Office. Ještě nedávno byla práce z domova v našich končinách neznámá. Pak přišla koronavirová pandemie a dostala tento pojem do podvědomí všech. Možná, že už se život vrátil do starých kolejí, ale práce home office i nadále vzbuzuje zvýšenou pozornost. Čím dál více lidí totiž láká pracovat z domova, jelikož v tom vidí převahu pozitiv a méně negativ.

Práce na home office se jednoznačně stává čím dál populárnější volbou výkonu práce. Zejména díky moderním technologiím a internetovému připojení, které umožňují efektivní komunikaci a práci na dálku, tak home office může nabídnout žádanou flexibilitu a pohodlí.

Než však vašeho zaměstnavatele požádáte o práci z domova, tedy o práci z domova, nejprve si v tom s námi udělejte jasno. Víte, jak funguje home office?

Co je to home office?

Home Office neboli práce z domova je pracovní režim, při kterém podle ustanovení § 317 zákona č. 262/2006 Sb., zákona zákoníku práce (dále jen „zákoník práce) zaměstnanec vykonává sjednanou práci v pracovní době mimo pracoviště zaměstnavatele za dohodnutých podmínek.

To v překladu znamená, že zaměstnanec místo tradičního pracovního prostředí v kanceláři k plnění svých pracovních povinností využívá jiné místo, nejčastěji svůj domov.

Pojem home office zákoník práce nezná a neexistuje tedy ani jeho přesná definice. Uvedený paragraf obecně pojednává o problematice práce na dálku, tedy o výkonu práce mimo pracoviště zaměstnavatele a nikoli výlučně o práci z domova. Proto je nezbytné, aby si zúčastněné strany nastolily pevná pravidla.

Novelizace práce na dálku

V dnešní době situace ohledně home office stále vznáší spoustu otázek. To především díky chystaným změnám v pravidlech práce na dálku a dalších pracovněprávních vztahů. Novela zákoníku práce konečně úspěšně prošla Poslaneckou sněmovnou. Novinky v oblasti práce na dálku, a tedy i home office práce tak budou platit již od 1. 10. 2023. Další změny v pracovním právu s sebou přinese až nový rok.

Kdo má nárok na home office?

rok na home office má ten zaměstnanec, který splní podmínky stanovené zákoníkem práce. Na pracovněprávní vztahy zaměstnance pracujícího z domova se totiž z pohledu pracovního práva vztahuje stejná právní úprava jako na zaměstnance, který pracuje na pracovišti zaměstnavatele. Pokud tomu nebrání povaha vykonávané práce nebo vážné provozní důvody, má zaměstnanec nárok na home office.

Podle aktuální právní úpravy zaměstnanci na home office nevzniká nárok ze zákona. Taktéž platí, že zaměstnavatel home office nemůže jednostranně nařídit. Povinný home office bude od účinnosti novely povolený pouze ve výjimečných případech, a to za předpokladu, že tak stanoví opatření orgánu veřejné moci podle zákona – pouze na dobu nezbytně nutnou a pouze pokud bude místo výkonu práce na dálku pro výkon práce způsobilé.

Nově budou mít nárok na home office i zaměstnanci s dětmi do 8 let věku, těhotné zaměstnankyně, zaměstnanci pečující o děti mladší 9 let nebo osoby dlouhodobě závislé na péči jiné fyzické osoby.

Jak požádat o home office?

O home office je nutné požádat písemnou žádostí. Nyní je možné dohodnout se ústně, nově bude nutné uzavřít ji písemně. Dohoda o práci na dálku bude moci být sjednána samostatně, nebo jako součást pracovní smlouvy.

Dohoda bude muset obsahovat:

  • sto výkonu práce na dálku,

  • rozsah práce na dálku,

  • způsob komunikace mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem,

  • zadávání a kontrola práce,

  • způsob rozvržení pracovní doby,

  • způsob náhrady nákladů, které při práci na dálku vzniknou,

  • způsob zajištění a kontroly BOZP.

Zatím je na vůli zaměstnavatele, aby určil, pro jakou pracovní pozici je práce z domova vhodná. Nemá ani povinnost zdůvodňovat, proč se rozhodl povolit nebo nepovolit zaměstnancům home office. I to se však změní a od října bude zaměstnavatel povinen předložit konkrétní důvod k zamítnutí práce z domova, a to v písemné formě.

práce na home office

Jak funguje home office?

Home office funguje na vzájemné dohodě mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem. Zaměstnanec vykonává své pracovní povinnosti v pohodlí vlastního domova. Pokud zaměstnanec vykonává práci mimo pracoviště zaměstnavatele, musí dodržovat podmínky sjednané v dohodě o práci na home office. Předpokladem je též klidné prostředí bez rušivých vlivů se stabilním internetovým připojením.

V případě, že zaměstnavatel práci na dálku povolí, vznikne mu podle novely povinnost hradit náklady na práci z domova (elektřina, vytápění, voda). Náklady budou moci být propláceny v prokazatelné výši nebo paušálně – paušální náhrady budou založeny na statisticky zjištěné průměrné spotřebě dospělé osoby v domácnosti (částka bude průběžně upravována vyhláškou Ministerstva práce a sociálních věcí).

Nedodržení nové právní úpravy home office bude mít sankční důsledky.