O účetnictví stručně a jasně

O účetnictví stručně a jasně

Účetnictví je přehledem o stavu ekonomické činnosti. Proto je nutné jej vést v souladu s aktuálně platnými normami. K čemu účetnictví slouží a jak na jeho efektivní vedení?

Co je účetnictví

Pod pojmem účetnictví se rozumí dva typy činnosti – účetnictví manažerské a finanční. V běžné praxi, pakliže mluvíme o účetnictví, pod ním zpravidla chápeme právě to finanční. To je postaveno na výkazu, který dává přehled o aktivech a pasivech podniku. Slouží primárně třetím subjektům k zajištění přehledu o stavu firmy.

Účetnictví je založeno na tzv. účetním záznamu. To může být třeba účetní kniha, záznam nebo soupis. Zaznamenávají se tzv. účetní případy, to znamená informace o stavu majetku, nákladů, dále o výnosech a hospodářském výsledku.

A to od počátku existence účetní jednotky až do jejího zániku. Tento časový úsek se rozděluje na tzv. účetní období, která vždy trvají 12 měsíců.

Jak na vedení účetnictví

Z výše zmiňovaného vyplývá, že vedení účetnictví by tedy mělo být v souladu s danými účetními metodami. Jednotlivé případy se účtují tak, aby s daným obdobím věcně a časově souvisely, alespoň pokud je to možné. Správně vedené účetnictví odpovídající platným účetním metodám je proto zcela klíčové.

V některých případech zůstává vedení účetnictví krokem dobrovolným závisejícím na rozhodnutí potenciální účetní jednotky. Dle zákona o účetnictví je stanoveno, konkrétně v § 4, které subjekty této povinnosti podléhají, aniž by měly možnost volby. Nemusejí ovšem ani za této situace vést účetnictví samy. Lze tímto pověřit další fyzickou nebo právnickou osobu.

Proč je externí vedení účetnictví výhodnější

Primárním důvodem, proč se firmy uchylují k externímu vedení účetnictví, je snižování nákladů. V případě vlastního zaměstnance je nejvýznamnější položkou z hlediska nákladovosti především jeho mzda.

Zaměstnavatel se tímto způsobem vyhne i platbě povinných odvodů, u zaměstnankyně není nutné počítat například s budoucím odchodem na mateřskou dovolenou. Naopak si může uplatnit odpočty DPH. Stejně tak má externí společnost vlastní zázemí v podobě příslušného software i hardware, tedy počítač s účetním programem, na němž je platná (a legálně nabytá) licence.

Druhým významným faktorem je převzetí zodpovědnosti. Externí účetní odpovídá za chyby způsobené svou činností. Pro tyto případy může mít sjednáno pojištění. Za případné škody v okamžiku, kdy pojištění sjednáno nemá, jakožto dodavatel ručí celým svým majetkem. Rozsah odpovědnosti interní účetní stanovuje zákoník práce maximálně do výše čtyřapůlnásobku jejího průměrného platu.

Externí vedení účetnictví dává značnou variabilitu. Většinu procesů s ním souvisejících lze úspěšně realizovat i na dálku. Touto formou je možné si ke spolupráci vybrat ty nejlepší odborníky. A to i v situaci, kdy by jim stálé pracovní místo nebylo možné zajistit.

Z tohoto pohledu by Vám mohlo vyhovovat například účetnictví Brno – Helena Svobodová.