Novela zákona o účetnictví: Jaké přinese změny od ledna 2025?

Novela zákona o účetnictví: Jaké přinese změny od ledna 2025?

Dlouho očekávaná novela zákona o účetnictví má výrazně změnit koncepci současné legislativy, která platí už od začátku devadesátých let. Ministerstvo financí návrh novely zveřejnilo již v lednu 2024. Novela zákona o účetnictví slibuje nižší administrativní zátěž, promítnutí moderních trendů a přiblížení českého účetnictví mezinárodním standardům. Nový zákon o účetnictví by měl platit od 1. ledna roku 2025. Pevné datum však doteď nebylo určeno, a tak se novely můžeme dočkat až s ročním zpožděním. Jaké změny přinese novela zákona o účetnictví 2025?

zakon o ucetnictvi

Zákon o účetnictví

Stávající účetní pravidla vychází z legislativy, která vznikla v roce 1991. Účetnictví upravuje zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví. Od 90. let samozřejmě proběhla již celá řada novelizací jak samotného zákona, tak i souvisejících prováděcích vyhlášek. Na současnou ekonomickou realitu už však mnohdy nestačí. Uvědomuje si to i stát, a proto chystá zcela nový zákon o účetnictví. Kdy novela zákona o účetnictví vejde v platnost a co změní?

Novela zákona o účetnictví

Jak se píše v důvodové zprávě návrhu novely zákona o účetnictví, hlavním úkolem moderního účetnictví je věrně zobrazit ekonomickou situaci dané účetní jednotkyvytvářet prostor jak pro objektivní předvídání vývoje účetních jednotek v budoucnosti, tak pro hodnocení odpovědných orgánůmanagementu za dosažené výsledky. Materiál se proto zaměřuje zejména na zpracování účetních výkazů obsažených v účetní závěrce, ne na účtování o konkrétních případech.

Návrh novely obsahuje vymezení prvků účetních výkazů, které jsou aktiva, dluhy, vlastní kapitál, výnosynáklady. Dále definuje související pojmy, jako jsou pohledávky, derivátyrezervy. V oblasti samotného účtování zákon však nepřináší revoluční změny. Upravuje spíše způsob účtování některých případů, jako jsou leasing či dotace, nebo zavádí novou metodu oceňování.

Co v roce 2025 změní novela zákona o účetnictví?

Nový zákon slibuje snížení administrativní zátěže spojené s účetnictvím. V současnosti musí vést účetnictví fyzické osoby, jejichž roční příjmy dosahují 25 milionů korun. Tuto povinnost návrh zákona vypouští. Stejné uvolnění se má týkat i malých neziskových organizací, které nejsou plátci daně z přidané hodnoty a mají roční příjmy i úhrn aktiv nižší než tři miliony korun. Lidé i neziskové organizace se ale mohou rozhodnout dobrovolně účetnictví vést.

Dále by se měla zmírnit kritéria, na základě kterých musí firmy povinně nechat účetní závěrku ověřit auditorem. V současnosti se to týká firem, které plní nejméně dvě z kritérií hodnoty aktiv přes 40 milionů korun, ročního obratu přes 80 milionů korun a počtu zaměstnanců přesahujícího 50. Nově se limit hodnoty aktiv má zvýšit na 120 milionů korun a limit ročního obratu na 240 milionů korun.

Novela zákona o účetnictví: Hlavní změny

Přinášíme přehled těch nejdůležitějších změn, které návrh zákona o účetnictví zahrnuje.

Důraz na účetní výkazy

Nově se účetnictví bude více soustředit na to, jaké informace poskytuje uživatelům. Zákon nebude klást tak velký důraz na vedení samotného účetnictví, ale naopak na věrný a poctivý obraz účetních výkazů.

Méně účetních jednotek

S novými pravidly se sníží počet subjektů, které povinně vedou účetnictví. Tato povinnost by nově neměla platit pro organizační složky zahraničních entit nebo fyzické osoby. Stále však budou muset vést evidenci pro účely výpočtu daňových povinností.

ucetnictvi

Zařazení mezinárodních účetních standartů

Novela zákona do vedení účetnictví zavede principy, které doposud platily pouze pro subjekty účtující podle mezinárodních účetních standardů. Příkladem je vykazování aktiva pořízeného na finanční leasing jako aktiva ve vlastnictví účetní jednotky.

Povinný audit pro méně firem

Novela zákona o účetnictví přinese výrazné navýšení limitů pro povinný audit účetní závěrky, a to až na trojnásobek těch současných. Audit budou nově provádět pouze subjekty, které splní 2 ze 3 kritérií:

  • Roční obrat nad 240 milionů Kč.
  • Hodnota aktiv nad 120 milionů Kč.
  • A/nebo více než 50 zaměstnanců.

Účtování v cizí měně

Díky novému zákonu budou účetní jednotky za určitých předpokladů moci vést účetnictví ve vybrané cizí měně. Jedná se o tzv. funkční měnu. Možnostmi jsou americký dolar, euro, nebo britská libra.

Novela zákona o účetnictví: Kdy bude platit?

Podle návrhu by měla novela zákona o účetnictví nabýt účinnosti od 1. ledna 2025. Je však třeba mít na paměti, že samotné Ministerstvo financí v rámci vypořádání připomínek uvádí, že datum účinností zákona bude závislé na implementaci všech návazných předpisů, jako jsou prováděcí vyhlášky a ostatní změny navazujících zákonů.