Co je to účetní uzávěrka a závěrka?

Co je to účetní uzávěrka a závěrka?

Ze zákona o účetnictví vyplývá každé účetní jednotce povinnost k poslednímu dni účetního období uzavřít účetní knihy a sestavit účetní závěrku. Pojmy účetní závěrka u uzávěrka jsou často zaměňované. Uzávěrka jsou účetní práce spojené s uzavřením jednotlivých účtů za dané účetní období a závěrka je sestavení účetních výkazů, které informují o celkovém hospodaření firmy.

Účetní uzávěrka obsahuje výpočet a zaúčtování zisku z daně z příjmů, doúčtování všech účetních případů k poslednímu dni účetního období a uzavření účetních knih. Sestává z přípravné fáze, kdy se kontroluje převod zůstatků a provádí se inventarizace. Tou se ověřuje věcná správnost a reálnost ocenění. Také se ověřují všechny zůstatky a do účtovávají se operace k poslednímu dni období. Nakonec se zjišťuje hospodářský výsledek, podle kterého se vypočte a zaúčtuje daň z příjmů. Vyvrcholením účetní uzávěrky je potom sestavení účetní závěrky.

Závěrka se sestavuje k rozvahovému dni, tedy dnu, kdy se uzavírají účetní knihy. Většina společností závěrku sestavuje častěji, než ukládá zákon, protože je důležitým zdrojem informací o aktuálních hospodářských výsledcích. A co vše musí tento dokument obsahovat? Rozvahu neboli bilance, která podává informace o majetku společnosti. Dále musí obsahovat výkaz zisků a ztrát ze kterého je možné vyčíst jakého hospodářského výsledku firma dosáhla. V příloze by potom měly být doplňující informace k rozvaze a výkazu zisků a ztrát, také informace o výši splatných závazků pojistného na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění a výše evidovaných daňových nedoplatků.

Pokud vám z toho všeho jde hlava kolem nezoufejte. Ve většině firem je toto práce účetních a pokud jste se rozhodli se vrhnout do podnikání sami a teď se vás valí hromada pojmů podobným těmto, ve kterých se příliš neorientuje, vždy máte možnost si na účetnictví najmout externí firmu. ta většinou zaměstnává specialisty na účetnictví i na daňové poradenství, a proto vše budete mít zajištěno přehledně na jednom místě.