Roháčovky fandí mladým pedagogům

Roháčovky fandí mladým pedagogům

Základní škola U Roháčových kasáren poskytuje vzdělání dětem od 1. až do 9. ročníku. Je fakultní školou Pedagogické fakulty UK, takže děti jsou denně v kontaktu s posledními vyučovacími metodami.

Škola je v Praze – Vršovicích, je dobře dostupná veřejnou hromadnou dopravou, v její blízkosti je tramvajová i autobusová zastávka.

Výuka probíhá v učebnách, vybavených interaktivní tabulí, a odborných pracovnách. V nich probíhá výuka přírodopisu, fyziky, chemie, českého jazyka, informatiky, zeměpisu a hudební výchovy, dějepisu, výtvarné výchovy a cizích jazyků. Ve škole je také infocentrum s odbornou literaturou a přístupem na internet, dílna a kuchyňka. Pro výuku tělesné výchovy jsou určeny dvě tělocvičny. V jedné je umělý povrch a hrají se v ní sportovní hry, ve druhé probíhají hodiny gymnastiky. Dále mohou žáci využívat horolezeckou stěnu, nainstalovanou v tělocvičně, běžeckou dráhu s doskočištěm pro skok do dálky a dvě venkovní víceúčelová hřiště s umělým povrchem.

Při výuce je kladen důraz na cizí jazyky, angličtina se vyučuje už od první třídy. Od 6. ročníku si žáci volí další jazyk, na výběr mají francouzštinu, ruštinu a němčinu. Svoje znalosti, získané při vyučování, si mohou každý rok ověřit na zahraničním poznávacím zájezdu. Od 3. do 6. ročníku je povinná výuka informačních a komunikačních technologií (ICT). Od druhého stupně se výuka více přizpůsobuje zájmům a nadání každého dítěte, začínají si vybírat z volitelných a nepovinných předmětů.

Škola se snaží pro své žáky organizovat kromě zahraničních zájezdů i další aktivity, každý rok se jezdí na školu v přírodě, na lyže a na interaktivní pobyt na Vysočině. Aby děti nezaostávaly v rozvoji čtenářské gramotnosti, jsou zapojeny do mezinárodního projektu „Noc s Andersenem“. Výtvarné dovednosti a práci s hlínou si mohou žáci vyzkoušet v keramické dílně, kde si hotové výrobky v peci vypálí.

Po vyučování se děti obvykle stravují ve školní jídelně, ty menší jsou do školní družiny. Ze šesti tříd, určených pro aktivní odpočinek, je přímý vstup na zastřešenou školní terasu, na školní hřiště a na pozemek s herními prvky. Děti se tak věnují sportu, výtvarným činnostem, soutěžím, společenským hrám, četbě, dopravní a dramatické výchově.

V současné době školu U Roháčových kasáren navštěvuje 400 dětí, v každé třídě jich je kolem dvaadvaceti.