Příjemné a podnětné prostředí pro předškolní děti

Příjemné a podnětné prostředí pro předškolní děti

Dětské centrum Neználek z.s. je soukromé zařízení provozující jesleminiškolku v Jablonci nad Nisou. Dětská skupina je určena pro děti od 1,5 roku do povinné školní docházky. Nízká kapacita 12 dětí umožňuje individuální přístup k jednotlivým dětem. Dítě je možné přihlásit kdykoli v průběhu roku, záleží na momentálním stavu naplnění kapacity. Docházka dítěte je plánovaná individuálně a může být 2 až 5 dní v týdnu, přičemž cena pro dopolední i celodenní docházku je stejná. Nepravidelnou docházku či jednorázové hlídání je možné po domluvě dle volné kapacity. Organizační pravidla a platební podmínky jsou k dispozici na webových stránkách.

Děti je možno přivést od 7 hodin ráno a nutno vyzvednout do půl čtvrté odpoledne (za každou další započatou půlhodinu se hradí příplatek 100 Kč). Dále je možné dítě vyzvednout před obědem a po obědě. Časy jednotlivých programů jsou orientační, všechny činnosti a aktivity jsou prováděny s ohledem na momentální stav dětí. V 8 hodin ráno začíná vedený společný program v podobě ranního kruhu – společné zahájení dne písničkou, říkankou a tanečkem. Během dne se střídají tvůrčí, pohybové nebo klidové činnosti s volnou hrou a pobytem venku na zahradě. Děti jsou podněcovány k samostatné tvořivosti, je podporována jejich fantazie, rozvoj pohybových dovednosti, sebeobsluha a spolupráce s ostatními, např. se podílejí na přípravě, servírování i prostírání svačiny. Hravou formou jsou také seznamovány s anglickým a německým jazykem. V rámci denních aktivit jsou k dispozici také zájmové kroužky, které jsou zahrnuty v ceně. Patří sem dětská jóga, procvičování řeči formou hry, kreativní tvoření (keramika, malování a kreslení, seznámení s různými materiály) a rytmizace s hudbou, Orffovými hudebními nástroji a pohybovými hrami. Pokud tuto dětskou skupinu zvažujete, můžete si domluvit individuální návštěvu.