Lovčická malotřídka nabízí osvícené pedagogy i širokou paletu mimoškolních aktivit

Lovčická malotřídka nabízí osvícené pedagogy i širokou paletu mimoškolních aktivit

Základní škola v Lovčicích v Hradeckém kraji poskytuje dětem od první do páté třídy vzdělání od kvalifikovaných vyučujících. Jedná se o „malotřídku“, to znamená, že žáci pěti ročníků jsou rozděleni do tří tříd. To vede k individuálnějšímu přístupu, rozvoji sociálních dovedností, větší inkluzivitě, rodinnému prostředí i výchově práv a povinností znalého občana obce.

Škola Lovčice se kromě obecného vzdělání, zahrnujícího také řádnou výuku angličtiny a informatiky, snaží formovat komplexní lidskou osobnost s důrazem na ekologické, empatické, kulturní a estetické myšlení. K tomu slouží sedm priorit školy, tzv. 7P – poznání, porozumění, přátelství, pokora, přiměřenost, pomoc, pohoda. Škola také dbá na podporu dětí se specifickými potřebami, ať se jedná o děti mimořádně nadané nebo žáky se specifickými poruchami učení nebo jinak znevýhodněné.

Škola v Lovčicích dbá na bezpečí dětí a prevenci sociálně patologických jevů, proto spustila preventivní program, který klade důraz na udržení pozitivního klimatu ve škole, na zdravý životní styl a na zvýšení odolnosti dětí vůči drogám, šikaně, poruchám příjmu potravy a jiným nepříznivým jevům. Kromě diskuzí v hodinách například na téma drog nebo vhodného stravování se snaží škola nabídnout svým žákům pestrou paletu mimoškolních aktivit, aby svůj čas vyplnili smysluplně a rozvíjeli se v bezpečném prostředí. Do programu jsou zapojeni také pedagogičtí pracovníci, kteří důsledně sledují klima ve třídě a efektivně s žáky i rodiči řeší náznaky začínající šikany a jiných patologických jevů.

Mimo vyučování se děti setkávají ve školní družině, která jim nabízí zázemí, v nemž se mohou kreativně rozvíjet, vzdělávat se, relaxovat, navazovat hlubší vztahy a samozřejmě si i hrát. Součástí budovy je také mateřská škola a rozlehlá školní zahrada. Školka Lovčice využívá dětské školní hřiště s herními prvky a pískovištěm a pravidelně s dětmi vyráží na výlety.