Anglicky stejně dobře jako česky

Anglicky stejně dobře jako česky

Kdo se chce v současném světě prosadit, bez angličtiny se neobejde. Stala se jazykem, který spojuje národy celého světa a umožňuje jim vzájemnou komunikaci. V některých zemích se znalost tohoto jazyka stala samozřejmostí, například ve skandinávských zemích se s ní domluvíte prakticky všude a jen zřídka narazíte na někoho, kdo anglicky neumí. Ve střední Evropě se situace v oblasti jazykové vzdělanosti postupně zlepšuje, a to zejména díky mladé generaci, která je zvyklá komunikovat na sociálních sítích a má možnost vyjet v rámci výměnných programů studovat na zahraniční vysoké školy. Přesto jen málokdo umí anglicky tak dobře, že by o sobě mohl říci, že se tímto jazykem domluví skoro stejně tak dobře jako svou mateřštinou. Rodiče, kteří si jsou výhody znalosti jazyka vědomi, nelitují školného, protože vědí, že investice do vzdělání jejich dětí se vždy vrátí.

Jednou ze škol, která poskytuje základní vzdělání zároveň v českém a anglickém jazyce, je Magic Hill v Říčanech. Výuka vybraných předmětů v anglickém jazyce začíná už od první třídy, angličtina je tady klasickým vyučovacím jazykem a děti se zapojují i do anglického konverzačního klubu. Celková proporce výuky v českém a anglickém jazyce je přibližně dvě třetiny ku jedné.

Škola sleduje moderní trendy ve výuce, vychází ze zásad kritického myšlení a definic dovedností pro 21. století. Matematika se vyučuje metodou profesora Hejného, písmo metodou Comenia Script a čtení genetickou metodou.

Osou vyučování je tematická výuka. Vychází z ústředního měsíčního tématu, na druhém stupni se projekty realizují ve dvouměsíčních cyklech, prolínají se různými vyučovacím předměty a rozpracované se uskutečňují v nejrůznějších úkolech a aktivitách. Důležitou složkou výuky jsou celoškolní projekty, při nichž spolupracují žáci různých ročníků.

Výuka na základní škole je pochopitelně jednodušší pro ty děti, které za sebou mají i předškolní výchovu v Magic Hill. Také tam probíhá komunikace v průběhu celého dne v českém a anglickém jazyce. Angličtinu vyučují výhradně rodilí mluvčí. Jsou ve školce přítomni po celý dem jako řadoví učitelé, děti je znají, obracejí se na ně a učí se jazyk tak nenásilným způsobem jakou svou mateřštinu.