Zaměstnanecké benefity 2024: Kdy a jak se budou nově danit?

Zaměstnanecké benefity 2024: Kdy a jak se budou nově danit?

Prezident republiky dne 22. listopadu 2023 podepsal Poslaneckou sněmovnou postoupený návrh zákona o konsolidaci veřejných rozpočtů s předpokládanou účinností od 1. ledna 2024. Novela zákona o daních z příjmů, která je v konsolidačním balíčku obsažena, upravuje mimo jiné i zaměstnanecké benefity. Na pořadu dne je daňová uznatelnost nákladů na zaměstnanecké benefity na straně zaměstnavatele a provázanost se zdaněním na straně zaměstnance. Jak se daní zaměstnanecké benefity? A jak ovlivní zaměstnanecké benefity konsolidační balíček?

Zaměstnanecké benefity 2024

Daňový balíček, jehož cílem je konsolidace veřejných rozpočtů, přináší pro rok 2024 celou řadu změn také v oblasti zdanění zaměstnanců. Jak to bude s benefity?

Konsolidační balíček mění pravidla v oblasti osvobození nepeněžních zaměstnaneckých benefitů. Jak se daní zaměstnanecké benefity? Podle aktuální právní úpravy byly tyto nepeněžité benefity na straně zaměstnance zcela osvobozeny, a to za podmínky, že daný benefit splnil účel, a v případě rekreace a zájezdů za rok nepřekročil 20.000 Kč.

Od příštího roku bude vrchní hranice osvobození nepeněžních zaměstnaneckých benefitů ve výši poloviny průměrné měsíční mzdy. Pokud bude limit překročen, bude částka nad hranicí zdanitelným příjmem na straně zaměstnance a daňově uznatelným nákladem na straně zaměstnavatele.

Díky konsolidačnímu balíčku taktéž dojde k osvobození příspěvku na stravování. Nyní je osvobozen tzv. stravenkový paušál, od ledna bude platit i pro stravování poskytované nepeněžní formou – stravenky či závodní stravování.

Na straně zaměstnavatele se bude jednat o daňově uznatelný náklad bez limitu a naopak na straně zaměstnance půjde o osvobozený příjem.

Nepeněžní benefity

Standardní nepeněžní benefity jsou obvykle využívány v rámci systému benefitních karet či kafeterie. Zaměstnanecké benefity jsou zboží a služby zdravotního a léčebného charakteru, vstupné do sportovních zařízení, vstupné na kulturní akce, vzdělávací služby, zájezdy na dovolenou, apod.

Zaměstnanecké benefity 2024 budou osvobozeny pouze do limitu poloviny průměrné mzdy. Bude se jednat o částku 21.983,50 Kč, jelikož průměrná měsíční mzda 2024 bude 43.967 Kč. Hodnota benefitů přesahujících tento limit bude podléhat dani ze závislé činnosti a povinnému pojistnému.

Obdobně u zaměstnavatelů budou náklady na tyto benefity považované za daňově neúčinné náklady do částky. Ta je na straně zaměstnance osvobozená od daně z příjmů. Náklady nad roční limit, tedy nad 21.983,50 Kč, budou uznány jako daňově uznatelný náklad. Ten je současně zdaněný jako příjem ze závislé činnosti u zaměstnance.

Vláda původně navrhovala úplné zrušení daňového osvobození zaměstnaneckých benefitů. Odbory a zaměstnavatelé s koaličními politiky vyjednávali o zachování daňové úlevy. Pokud má osoba více zaměstnavatelů, limit bude platný samostatně pro každý pracovněprávní vztah a neměl by být sčítán.

zamestnanecke benefity

Příspěvky na stravování

Daňový režim stravenek a závodního stravování na pracovišti bude sjednocen s daňovým režimem pro stravenkový paušál. Na straně zaměstnavatele bude poskytovaný příspěvek na stravování představovat daňově uznatelný náklad bez limitu. V současnosti to obdobně platí při poskytování stravenkového paušálu.

Na straně zaměstnance bude příspěvek osvobozen do částky, která bude představovat 70 % stravného, jež bude určeno pro pracovní cestu trvající 5 až 12 hodin. V současnosti tato částka činí 107,10 Kč. V případě prodloužené pracovní směny, která by trvala déle, než 11 hodin, se osvobození uplatní i při poskytnutí dalšího příspěvku.

Pravidlo, ze kterého se odvíjí daňová uznatelnost příspěvku na stravenky od 55 % její hodnoty, bude konsolidačním balíčkem zcela zrušeno. Pozor – příspěvek nebude osvobozen, bude-li poskytnut v situaci, kdy má zaměstnanec nárok na stravné v rámci cestovních náhrad.

Provoz mateřských škol

Daňová uznatelnost nákladů na provoz podnikových mateřských škol bude v roce 2024 zachována. Stejně tak budou zachovány i náklady v podobě příspěvku na provoz mateřské školy, který by byl zajištěný jiným subjektem pro děti vlastních zaměstnanců.

Na straně zaměstnance budou příjmy v podobě zaměstnavatelem poskytnuté péče o dítě podléhat dani z příjmů, převýší-li společně s dalšími nepeněžitými benefity u zaměstnance roční limit 21.983,50 Kč.

Uznatelnost vybraných benefitů pro rodinné příslušníky zaměstnanců

Daňová uznatelnost nákladů na zaměstnanecká práva, která vyplývají z kolektivní smlouvy, vnitřního předpisu či z pracovní smlouvy zaměstnance, budou daňovým balíčkem rozšířena také pro rodinné příslušníky.

Daňově uznatelnými výdaji zaměstnavatele budou v tomto případě i výdaje na plnění poskytnuté rodinnému příslušníkovi zaměstnance. Tím rozumíme ve vztahu k jeho sociálním podmínkám či péči o jeho zdraví, jestliže současně nárok na takové plnění bude vyplývat z kolektivní smlouvy, vnitřního předpisu nebo pracovní či jiné smlouvy uzavřené se zaměstnancem. Rovněž musí platit, že takové plnění bude představovat zdanitelný příjem zaměstnance. Tedy, že tyto výdaje převýšily roční limit 21.983,50 Kč.

benefity pro zamestnance

Vánoční večírky a občerstvení na poradách

Novinky konsolidační balíček přináší také v oblasti zdanění nepeněžního příjmu zaměstnanců, který spočívá v účasti na vánočních večírcích a dalších akcích obdobného rázu.

Příjmy, které vyplývají z účasti zaměstnance (či jeho rodinného příslušníka) na sportovní či kulturní akci, kterou zaměstnavatel pořádá pro omezený okruh účastníků, budou osvobozené od daně z příjmů. A to pouze v případě, že vzhledem k povaze takové akce bude její pořádání zaměstnavatelem obvyklé a její forma a rozsah jsou přiměřené.

Obdobně konsolidační balíček 2024 vylučuje návrh zákona z předmětu daně příjem, který spočívá v plnění zaměstnavatele na vytváření a dodržování pracovních podmínek pro výkon práce. Například poskytování kávy, čaje nebo jiných nápojů a občerstvení na pracovišti.

Bezúplatná plnění

Jakýkoli dar poskytnutý zaměstnanci (peněžní i nepeněžní) bude nově zdanitelným příjmem, a to bez výjimek.

Penzijní spoření a životní pojištění

Změny 2024 se příspěvků, které zaměstnavatel poskytuje na penzijní spoření a životní pojištění zaměstnanců, týkat nebudu a nadále zůstanou zvýhodněné.