Co dělat, když nechci prodloužit smlouvu na dobu určitou

Co dělat, když nechci prodloužit smlouvu na dobu určitou

Máte v současném zaměstnání uzavřenou smlouvu na dobu neurčitou a blíží se její konec? Co dělat, když končí smlouva na dobu určitou? A co dělat, když nechci prodloužit smlouvu na dobu určitou? Jak probíhá ukončení smlouvy na dobu určitou? Jak oznámit neprodloužení smlouvy? Kdo může podat Oznámení o neprodloužení smlouvy na dobu určitou?

Pracovní poměr na dobu určitou

Pracovní poměr na dobu určitou vymezuje zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce (dále jen „zákoník práce“) v ustanovení § 39. Je to pracovní poměr, u něhož byla písemně sjednána doba jeho trvání. Pokud není přesně stanovené datum vzniku a zániku pracovního poměru, pohlíží se na smlouvu, jako by byla sjednána na dobu určitou.

Zákoník práce v § 39 odst. 2 stanoví, že doba trvání pracovního poměru na dobu určitou mezi týmiž stranami nesmí přesáhnout 3 roky. Ode dne vzniku prvního pracovního poměru může být pracovní smlouva prodloužena nanejvýš dvakrát. Jestliže od skončení předchozího pracovního poměru na dobu určitou uplynula doba 3 let, k předchozímu pracovnímu poměru na dobu určitou mezi týmiž smluvními stranami se nepřihlíží.

Ukončení smlouvy na dobu určitou zákoník práce vymezí v ustanovení § 65.

Co dělat, když končí smlouva na dobu určitou?

Pokud končí pracovní smlouva na dobu určitou, zaměstnavatel má 3 možnosti, jak dále postupovat:

  • Prodloužení pracovní smlouvy.

Zaměstnavatel je s vaším pracovním výkonem spokojený a chce pokračovat v daném pracovněprávním vztahu. Může vám nabídnout novou pracovní smlouvu na dobu určitou, nebo tu stávající prodloužit – ovšem za dodržení zákonných podmínek.

  • Přechod pracovní smlouvy z doby určité na dobu neurčitou.

Zaměstnavatel je s vaším pracovním výkonem spokojený a chce pokračovat v daném pracovněprávním vztahu. Může vám nabídnout smlouvu na dobu neurčitou, a to ihned po uplynutí prvního pracovního poměru na dobu neurčitou, anebo vaši pracovní smlouvu na dobu určitou již dvakrát prodloužil.

Jestliže uzavřete pracovní smlouvu na dobu neurčitou, nebude v ní stanovena doba zániku pracovního poměru. Naopak v ní bude stanovena dvouměsíční výpovědní doba. Ukončení pracovního poměru na dobu neurčitou se řídí ustanoveními § 50 až 54 zákoníku práce.

  • Neprodloužení a ukončení smlouvy na dobu určitou.

Zaměstnavatel není ze zákona povinen smlouvu na dobu určitou prodlužovat, ani nabízet novou pracovní smlouvu na dobu určitou, popřípadě neurčitou. Uplynutím smlouvy na dobu určitou pracovní poměr končí, pokud se se zaměstnavatelem nedohodnete jinak. A to i v případě, že jste na nemocenské. Není zde žádná výpovědní lhůta.

Pouze za předpokladu, že smlouva na dobu určitou byla uzavřena pro sezónní práci, zaměstnavatel vás jako zaměstnance musí upozornit na konec pracovní smlouvy. Učinit tak musí nejpozději 3 dny před skončením pracovního poměru ve smyslu § 65 odst. 1 věty druhé. V ostatních případech zaměstnavatel není povinen vás na konec pracovního poměru upozorňovat a dokonce i v den ukončení smlouvy na dobu určitou vám může předložit Oznámení o neprodloužení smlouvy na dobu určitou.

ukonceni smlouvy na dobu urcitou

Jak se prodlužuje smlouva na dobu určitou?

Zaměstnavatel může před skončením či v den skončení pracovního poměru zaměstnanci předložit novou pracovní smlouvu a to na dobu určitou (pouze nebyla-li již dvakrát sjednána) anebo na dobu neurčitou. Zákoník práce však také stanoví dva případy, za jejichž okolností se pracovní smlouva na dobu určitou automaticky překlene na dobu neurčitou.

Podle § 39 odst. 5 se tak stane, pokud je pracovní smlouva na dobu určitou sjednána v rozporu se zákoníkem práce. A to za předpokladu, že sám zaměstnanec před uplynutím sjednané doby písemně oznámí zaměstnavateli, že trvá na tom, aby jej nadále zaměstnával. V takovém případě se pracovní smlouva na dobu určitou automaticky mění na smlouvu na dobu neurčitou.

Podle § 65 odst. 2 se tak stane, pokud uplynula doba sjednaná v pracovní smlouvě na dobu neurčitou a s vědomím zaměstnavatele zaměstnanec nadále pokračuje ve výkonu práce. V takovém případě platí, že se jedná o pracovní poměr na dobu neurčitou.

Jak odstoupit od smlouvy na dobu určitou?

Pracovní poměr na dobu určitou lze v případě potřeby v průběhu sjednané doby ukončit jakýmkoli způsobem, který připouští zákoník práce – tj. dohodou o rozvázání pracovního poměru, výpovědí, okamžitým zrušením, nebo zrušením ve zkušební době.

Uplynutím sjednané doby skončí pracovní poměr na dobu určitou vždy, a to i přesto, že by ostatním způsobům skončení pracovního poměru bránila existence ochranné doby.

oznameni o neprodlouzeni smlouvy na dobu urcitou

Jak oznámit neprodloužení smlouvy?

Zákon neukládá zaměstnavateli povinnost dát zaměstnanci oznámení o neprodloužení pracovní smlouvy na dobu určitou (nejedná-li se o sezónní práci). V případě, že s vaším výkonem není zaměstnavatel spokojený, může vám až v den skončení pracovního poměru na dobu určitou předložit Oznámení o neprodloužení smlouvy na dobu určitou.

Co dělat, když nechci prodloužit smlouvu na dobu určitou? Zákon ani zaměstnanci neukládá povinnost zaměstnavateli oznamovat, když nechcete v pracovním poměru na dobu určitou pokračovat. Ukončení smlouvy na dobu určitou lze uskutečnit dohodou, výpovědí, zrušením či uplynutím sjednané doby. V případě, že končí smlouva na dobu určitou, můžete se v poslední den sjednané doby se zaměstnavatelem dohodnout, že již nebudete pracovní smlouvu dál prodlužovat a sepíšete společně Oznámení o neprodloužení smlouvy na dobu určitou.