Rušení nočního klidu: Jak jej prokázat a anonymně nahlásit?

Rušení nočního klidu: Jak jej prokázat a anonymně nahlásit?

Trápí vás sousedi, kteří hudbu poslouchají příliš pozdě a příliš nahlas? Nebo vás obtěžují hlasité konverzace z nedaleké restaurace? Jak se na rušení nočního klidu dívá právo a jak se lze bránit? Co je považováno za rušení nočního klidu? Jak nahlásit rušení nočního klidu? A kam podat stížnost na rušení nočního klidu? Vše se dozvíte v dnešním článku na téma rušení nočního klidu.

Rušení nočního klidu

Dobou nočního klidu se rozumí doba od dvacáté druhé hodiny do šesté hodiny ranní. Stanoví tak zákon č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích (dále jen „zákon o některých přestupcích“) v ustanovení § 5 odst. 7. Noční klid je tedy regulován přímo na úrovni zákona, a to z důvodu celospolečenského a státem chráněného zájmu na jeho ochraně. Ve výjimečných případech může obec vydat obecně závaznou vyhlášku, kterou noční klid může regulovat, zkrátit nebo zcela zrušit. Týká se to především slavností a obdobných společenských a rodinných akcí.

Kdo poruší noční klid, dopouští se přestupku proti veřejnému pořádku ve smyslu § 5 zákona o některých přestupcích. Ustanovení se vztahuje na fyzické (odst. 1), právnické i podnikající fyzické osoby (odst. 2). Přestupkem se podle § 5 zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich rozumí společensky škodlivý protiprávní čin, který je v zákoně za přestupek výslovně označen a který vykazuje znaky stanovené zákonem, nejde-li o trestný čin.

Co je považováno za rušení nočního klidu?

Za rušení nočního klidu jsou považovány takové projevy fyzických osob v době nočního klidu, které jsou způsobilé porušit nebo ohrozit občanské soužití a veřejný pořádek. Typicky se jedná například o hlasité hlasové projevy, reprodukovanou či živou hudbu nebo způsobování hluku jinou činností, například stavebními pracemi.

Jak nahlásit rušení nočního klidu?

Pokud ve vašem okolí zaznamenáte rušení nočního klidu, je nejjednodušším řešením osobní domluva, popřípadě písemná výzva. V rámci zachování dobrých sousedských vztahů by tento krok měl být vždy na prvním místě.

Pokud máte jistotu (nebo i podezření), že byl spáchán přestupek, a děje se to bezprostředně ve vašem okolí, zavolejte městskou či státní policii, aby přímo na místě zasáhla, respektive uložila blokovou pokutu ve výši 10 000 Kč v souladu § 5 odst. 3 písm. b) zákona o některých přestupcích. V případě, že se rušení nočního klidu děje opakovaně, hrozí pokuta ve výši až 15 000 Kč.

anonymni nahlaseni ruseni nocniho klidu

Dochází-li dlouhodobě či opakovaně k určitému jednání, nebo jde o jednání, které již proběhlo v minulosti, můžete se také obrátit přímo na správní orgán, který je podle zákona pověřen daný přestupek řešit. U běžných přestupků proti veřejnému pořádku je tímto orgánem orgán obce.

Jak podat anonymní nahlášení rušení nočního klidu? V oznámení uveďte všechny informace, které k danému skutku máte. Pokud jste opatřili jakékoliv důkazy – fotografie, videa, dokumenty, informace o svědcích, přiložte je. Pokud máte povědomí, že se jedná o přestupek, lze váš názor k oznámení připojit. V případě, že jej nemáte, nic se neděje. Není vaší povinností si to zjišťovat. V rámci oznámení je vhodné požádat o informaci, jak orgán s oznámením dále naložil.

Pokud nepomůže ani výše uvedené, poslední možností je podání žaloby k soudu. K té se přistupuje pouze v extrémních případech, kdy je rušení opakované a problém nelze vyřešit jinak.

Kam podat stížnost na rušení nočního klidu?

V případě rušení nočního klidu lze podat anonymní nahlášení rušení nočního klidu obecnímu orgánu. Stížnost na rušení nočního klidu lze pak podat na orgán veřejné správy – na krajskou hygienickou stanici, Ministerstvo zdravotnictví či stavební úřad. Tam, kde nepomohou orgány veřejné správy, pomůže soud.

 

jak prokazat ruseni nocniho klidu

Jak prokázat rušení nočního klidu?

Rušení nočního klidu lze prokázat pomocí zápisků, nahrávek, videí a dalších dokumentů. Čím více svědků prokáže viníkovo rušení nočního klidu, tím větší máte šanci na úspěch v případném přestupkovém řízení.

Na rozdíl od obecních slavností a obdobných společenských akcích soukromé a rodinné akce nepodléhají oznamovacímu režimu vůči obci. Konat se tak mohou i po 22. hodině, avšak pouze za předpokladu, že neporušují noční klid.