Právník, advokát nebo notář?

Právník, advokát nebo notář?

Vysoký, upravený muž ve skvěle padnoucím obleku, který si v jedné ruce nese koženou aktovku a v druhé kávu. Na první pohled sebevědomí a sebejistý muž nebo žena, kteří když vstoupí do dveří, cítíme k nim jakýsi respekt a uznání. Takto se většina z nás představuje lidi vykonávající právničinu, tedy právníky.

Spousta z nás má tendenci plést si pojmy „právník“ a „advokát“, nebo je dokonce používat, jako by měly naprosto stejný význam. Právníkem je člověk, který získal vysokoškolské vzdělání v oblasti práva, a to ať už v tuzemsku nebo zahraničí, a který své vědomosti nabyté při studiích využívá při svém povolání v praxi a to bez ohledu na to, o jaké konkrétní povolání jde. Označení „právník“ tedy neoznačuje žádnou konkrétní specializovanou profesi.

Advokát je právník, který poskytuje lidem právní služby za úplatu. Tyto právní služby potom zahrnují zastupování v řízení před soudy, správními úřady a jinými orgány. Stejně tak poskytování právních rad, sepisování listin, nebo zpracovávání právních rozborů. Advokátem se však nemůžeme stát hned po dokončení právnické školy. Podmínkou pro výkon advokacie je absolvování tříleté právní praxe a složení advokátní zkoušky. To vše je završeno zápisem do seznamu advokátů, který vede Česká advokátní komora.

V průběhu povinné tříleté praxe je budoucí advokát v roli advokátního koncipienta, tedy právníka, který je zaměstnaný u advokáta a v rámci své praxe se připravuje na výkon advokacie. Sám advokátní koncipient nemůže vykonávat advokacii, ale na základě pověření jeho školitelem, tedy advokátem, může vykonávat právní služby. Advokátní koncipient se musí povinně účastnit školení pořádaných Českou advokátní komoru a pod dohledem svého zaměstnavatele, se připravuje na složení zkoušek.

Další právní specializací, jejíž popis práce se lidem také často plete, je notář. Notář je právník pověřený státem k vykonávání notářského úřadu. Státem musí být pověřen proto, že vykonává některé státem garantované činnosti jako sepisování veřejných listin, ověřování listin a podpisů, nebo přijímání úschov. Také notář může mimo jiné poskytovat právní služby, ale vždy jen v omezeném rozsahu.