Nové dopravní značky 2024: Jaké jsou, a znáte jejich význam?

Nové dopravní značky 2024: Jaké jsou, a znáte jejich význam?

Novela zákona o silničním provozu přináší v roce 2024 na pozemní komunikace celou řadu změn. Jednou z těchto novinek jsou i nové dopravní značky. Podívejte se společně s námi, jaké nové dopravní značky 2024 přináší, ať na silnicích nejste překvapeni!

Nové dopravní značky 2024

Legislativní rada vlády schválila novelu vyhlášky č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích. 18. prosince pak byla vyhlášena ve Sbírce zákonů jako vyhláška č. 386/2023 Sb.

Novinky obsažené v novele vyhlášky o dopravním značení vycházejí ze změn v rámci velké novely zákona o silničním provozu. Současně dochází k zapracování zkušeností z praxe jako reakce na aktuální trendy vývoje silničního provozu. O využívání a umístění nových značek mohou od 1. ledna 2024 rozhodnout příslušné správní úřady.

Některé dopravní značky budou zcela nové, jiné budeme potkávat s novým vzhledem. Jaké nové dopravní značky 2024 zavádí?

Nová dopravní značka IZ 10a „Sdílená zóna“

Značka označuje oblast, kde kromě obecných pravidel provozu na pozemních komunikacích platí zvláštní pravidla pro provoz ve sdílené zóně.

Sdílená zóna je zastavěná oblast, jejíž začátek je označen dopravní značkou „Sdílená zóna“ a konec je označen značkou „Konec sdílené zóny“. Je určena k užívání všemi účastníky silničního provozu. Ve sdílené zóně smí řidič jet rychlostí nejvýše 20 km/h. Stání motorových vozidel je dovoleno jen na místech označených jako parkoviště. Stání jízdních kol a jiných nemotorových vozidel je dovoleno jen na místech k tomu určených.

Nová dopravní značka IZ 10b „Konec sdílené zóny“

Značka může být při výjezdu ze sdílené zóny umístěna i jen po levé straně vozovky z opačné strany značky „Sdílená zóna“.

Nové dopravní značky budou označovat oblast sdílené zóny, nového dopravně urbanistického řešení míst určených pro užívání všemi účastníky silničního provozu. Sdílené zóny, které mohou být nově zřizovány v rámci úpravy center měst a obcí za účelem optimálního využití veřejného prostoru a současně ke zklidnění dopravy.

Nová dopravní značka IP 13f „Parkoviště P+D“

Značka označuje parkoviště, které je určeno pro parkování vozidel, jejichž řidič odtud bezprostředně pokračuje v jízdě jako cestující v jiném vozidle.

Nové dopravní značky IP13f budeme potkávat na specifických typech parkovišť. Určeny jsou pro vozidla, jejichž řidiči budou moci pokračovat do města jako spolujezdec v jiném vozidle. Označení „P+D“ znamená „Park & Drive“.

Na rozdíl od existujících parkovišť typu P+R („Park & Ride“) a K+R („Kiss & Ride“) zde nedochází ke změně druhu dopravy, ale jen k přestupu více osob do jiného vozidla. Parkoviště typu P+D jsou dnes úspěšně provozována v Rakousku, v Německu, v Belgii, Francii nebo v Nizozemí. Pro lepší představu konkrétního využití, si lze představit výhledově využití např. v okolí sjezdu z D1 Velké Popovice.

Změněná dopravní značka IP 32 „Bezpečný odstup“

Značka ve spojení s příslušnou vodorovnou dopravní značkou „Bezpečný odstup“ informuje o bezpečném odstupu mezi jedoucími vozidly. Dvě šipky mezi dvěma za sebou jedoucími vozidly označují minimální bezpečný odstup vozidel na dané pozemní komunikaci při nejvyšší dovolené rychlosti za běžných podmínek.

V tomto případě dochází pouze k úpravě vizuální podoby dopravní značky IP 32 „Bezpečný odstup“. Pozměněná podoba značky bude podle Ministerstva dopravy pro řidiče srozumitelnější a lépe jim připomene, jak odstup správně dodržet. Zatímco dříve na značce bylo vyobrazeno jedno vozidlo a za ním dvě šipky, nyní jsou dvě šipky mezi dvěma auty. Vzniká tak vhodná mnemotechnická pomůcka, bezpečný odstup = 2 sekundy = 2 šipky.

Nová dopravní značka IJ 15 „Servisní místo pro sanitaci hygienických zařízení obytných vozidel“

Značka označuje servisní místo pro sanitaci hygienických zařízení obytných automobilů a obytných přívěsů.

Zavedením těchto dopravních značek se přiblížíme běžným praktikám mnoha zemí. Nové dopravní značky budou označovat místa, kde bude možné z obytných vozidel vypustit odpadní vodu a načerpat čerstvou vodu.

Takové servisní místo ovšem neplní funkci parkoviště. Naopak je vyžadována co nejvyšší míra fluktuace vozidel v tomto prostoru. Bohužel při nedostatku parkovacích míst jsou právě takto označená místa k parkování využívána a jejich řidiči odkazují na odpovídající užívání v souladu s dopravním značením.

Nové speciální označení vozidel O 5c „Terénní sociální služba”

Nové dopravní značky O 5c označují vozidla poskytovatele terénních sociálních služeb.

Zavedením speciálního označení mohou provozovatelé vozidel těchto služeb využívat k prokázání nároku na parkování. Je-li to naléhavě nutné, zákon umožňuje poskytnout mimořádné výhody v silničním provozu ve stejném rozsahu, jaký mají lékaři konající návštěvní službu a řidiči vozidla poskytovatele domácí zdravotní péče.

Změněná dopravní značka IS 20 „Návěst pro cyklisty“

Značka informuje například o směru a čísle cyklistické trasy, o jejím průběhu v místě křížení nebo křižovatky apod.

Značka se původně nazývala „Návěst před křižovatkou pro cyklisty”. Vypuštění sousloví „před křižovatkou“ z názvu značky znamená, že ji bude možné legálně umístit i kdekoliv jinde – tedy v křižovatce, za křižovatkou, v průběhu úseku a podobně. To je totiž podstatná část případů jejího praktického užití. Například běžné napojení stezky nebo pěší či obytné zóny na jinou pozemní komunikaci zpravidla není řešeno jako křižovatka.

Nové dopravní zařízení Z 8d „Zastavovací terč pro střídavý provoz”

Terč slouží k zastavování vozidel k tomu určenou osobou podle zákona, a to zejména při obousměrném provozu v jednom jízdním pruhu při přechodné úpravě provozu na pozemní komunikaci.

Terč se užívá tak, že strana se symbolem dopravní značky „Zákaz vjezdu všech vozidel“ směřuje k vozidlům, kterým se dává znamení k zastavení vozidla, a zelená strana směřuje k vozidlům, která mohou pokračovat v jízdě.

Nová vizuální podoba symbolu č. 211 „Elektromobil”

Změnou vizuální podoby určeného symbolu č. 211 dochází ke sjednocení se symbolem nejčastěji užívaným napříč státy Evropské unie, a tedy i k lepšímu porozumění symbolu zahraničními řidiči.

Nový určený symbol č. 229 „Elektrokoloběžka”

Zavedením nového piktogramu elektrokoloběžky Ministerstvo dopravy reaguje na aktuální rozmach tohoto městského dopravního prostředku.

Budou nové dopravní značky 2024 k vidění hned?

Orgán, který rozhoduje o umístění dopravní značky, je stanoven dle druhu komunikace. Na dálnicích o umístění značek rozhoduje Ministerstvo dopravy po vyjádření Ministerstva vnitra. Na silnicích I. třídy toto rozhodování spadá do kompetence místně příslušného krajského úřadu s potřebou vyjádření Policie ČR. U silnic II. a III. třídy rozhodují o umístění značek jednotlivé obecní úřady, opět přitom potřebují souhlasné stanovisko Policie.

Díky přechodným ustanovením nebudou muset být současné značky na nové dopravní značky 2024 plošně měněny. S ohledem na minimalizaci nákladů a na životní cyklus dopravních značek je přechodné ustanovení určeno v délce 10 let.