Kdo může provést odhlášení trvalého pobytu bez souhlasu?

Kdo může provést odhlášení trvalého pobytu bez souhlasu?

Někdy v životě mohou nastat situace, kdy se s osobou, která žije ve vaší nemovitosti, a která má k místu přihlášen trvalý pobyt, nepohodnete a vaše cesty se musí rozdělit. Jenže co se stane v případě, kdy se tato osoba nechce z vaší nemovitosti odstěhovat? Jak zrušit trvalý pobyt druhé osobě bez souhlasu? Co když má osoba dluhy a vy nechcete, aby váš majetek skončil v rukou exekutorů? Abyste se těmto situacím vyhnuli a znali odpovědi na tyto a další otázky týkající se odhlášení trvalého pobytu, čtěte dál.

Odhlášení trvalého pobytu bez souhlasu

Problematiku odhlášení trvalého pobytu řeší zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel).
Kdy může dojít k odhlášení trvalého pobytu bez souhlasu? Za jakých podmínek a kdo rozhoduje o zrušení trvalého pobytu? Za rozhodnutí odhlášení trvalého pobytu je odpovědná ohlašovna. Ohlašovna může učinit ze dvou důvodů:

  • z moci úřední (ex offo), nebo
  • na základě návrhu jiné osoby – navrhovatelem může být vlastník objektu či jeho vymezené části anebo jiná oprávněná osoba, splní-li zákonné podmínky.

Pokud je údaj o místě trvalého pobytu úředně zrušen, je místem trvalého pobytu občana adresa sídla ohlašovny, v jejímž územním obvodu byl občanovi trvalý pobyt zrušen. Jestliže byl občanovi zrušen trvalý pobyt, je povinen zažádat o vydání nového občanského průkazu do 15 pracovních dnů po dni, kdy nabylo právní moci rozhodnutí o zrušení údaje o místu trvalého bydliště.

Kdy je možné zrušit trvalý pobyt?

Ohlašovna vydá rozhodnutí o zrušení údaje o místu trvalého pobytu, jestliže:

  • Zápis byl proveden na základě falešných, pozměněných, neplatných dokladů, nebo byly poskytnuty nesprávné informace.
  • Objekt, ve kterém občan má hlášeno trvalé bydliště, byl odstraněn, zanikl nebo již není vhodný k bydlení podle příslušných právních předpisů.
  • Občan nemá žádné právo k objektu nebo jeho části a nemovitost již k bydlení nevyužívá.

Kdo může zrušit trvalý pobyt?

Zrušení trvalého pobytu na dané adrese může provést ohlašovna, ale musí mít k tomu důvod. Takto jednat může z moci úřední, anebo pokud by dostala návrh. Trvalý pobyt může zrušit, pokud se prokáže:

  • že byl zápis proveden na základě nepravdivých, pozměněných, neplatných anebo padělaných dokladů, popř. došlo k doložení nepravdivých nebo nesprávných skutečností.
  • že objekt, kde má občan nahlášeno trvalé bydliště, zanikl, byl odstraněn anebo je již podle zvláštního předpisu nezpůsobilý k užívání za účelem bydlení.
  • že občan již k danému objektu nebo jeho části nemá žádné právo, které by jej opravňovalo k využívání a daný objekt nebo jeho část již k bydlení ani nevyužívá.

Zrušení trvalého pobytu

Kdo může podat návrh na odhlášení trvalého pobytu?

Návrh na zrušení místa trvalého pobytu může podat pouze oprávněná osoba, čili pronajímatel nebo vlastník nemovitosti. Návrh musí podat na obecním nebo městském úřadě, ve větších městech na úřadě městských částí nebo obvodů. Navrhovatel musí doložit písemný návrh na zrušení místa trvalého pobytu. Formulář, ani standardizovaný vzor návrhu na zrušení trvalého pobytu však neexistuje.

Jak vystěhovat osobu s trvalým pobytem?

Jestliže se osoba s trvalým pobytem k nemovitosti nechce odstěhovat, nezoufejte. I tak je možné zrušení trvalého pobytu druhé osobě. Jestliže má fyzická osoba na určité adrese zapsán trvalý pobyt, neznamená, že by jí k dané nemovitosti vznikala jakákoliv práva, včetně práva bydlení. Adresa trvalého pobytu je pouze administrativním údajem.

Pokud se osoba odmítá odstěhovat i přes váš pokus o ústní dohodu, je možné ji vyzvat písemně. Taktéž můžete osobě pomoci zprostředkovat náhradní bydlení. Někdy však ani tyto kroky nestačí k tomu, aby se osoba s trvalým pobytem odstěhovala.

V takovém případě máte právo podat žalobu na vyklizení nemovitosti. Je potřeba doložit veškeré důkazy – zejména výpis z katastru nemovitostí, dokazující vaše vlastnic právo k nemovitosti, kopii výzvy s nabídkami náhradního bydlení. Nezbývá, než se domáhat, aby soud uložil osobě povinnost se z nemovitosti vystěhovat.

Co je potřeba ke zrušení trvalého pobytu?

Ke zrušení trvalého pobytu druhé osobě je potřeba předložit návrh. Tímto navrhovatelem musí být osoba oprávněná a je zapotřebí splnit zákonné podmínky. Navrhovatel je povinen prokázat totožnost občanským průkaz či jiným dokladem totožnosti. Také je povinen předložit dokument, kterým prokáže vlastnické právo k nemovitosti. To pouze v případě, že si tuto skutečnost ohlašovna nemůže ověřit sama bezúplatně veřejným dálkovým přístupem.

Dále je potřeba prokázat existenci důvodů pro zrušení adresy místa trvalého pobytu občana. Jinými slovy to, že zaniklo jeho užívací právo k objektu nebo jeho vymezené části a nemovitost již k bydlení nevyužívá. V tomto případě vám bude stačit dohoda o ukončení nájmu.
Vlastnictví je možné prokázat výpisem z katastru nemovitostí anebo kupní smlouvou. Pokud vy nejste vlastníkem, ale chcete například odhlásit trvalé bydliště bývalému partnerovi, který se odstěhoval, právo na užívání dokládáte nájemní smlouvou.

Odhlášení trvalého pobytu

Kolik stojí odhlášení trvalého bydliště z adresy?

Cenu za podání návrhu určuje zákon o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů č. 634/2004 Sb. Za podání návrhu na zrušení trvalého pobytu je třeba zaplatit správní poplatek ve výši 100,- Kč za každou osobu uvedenou v návrhu.

Lhůta pro vyřízení žádosti o zrušení trvalého bydliště

Na vyřízení návrhu na zrušení má úřad 30 dnů, u složitějších případů až 60 dnů. Proti rozhodnutí lze podat odvolání. Po nabytí právní moci se odhlášenému občanovi zapíše trvalé bydliště na adrese ohlašovny.