Jaké je postavení starosty obce?

Jaké je postavení starosty obce?

Stejně jako se žádná země neobejde bez hlavy státu, neobejdou se české obce bez starosty. Každé malé dítě dnes ví, že každá obec či město musí mít svého starostu. Mnohdy však panují dohady o tom, jaké má vlastně starosta pravomoci, a kdo se jim může vůbec stát. To se pokusí objasnit tento článek.

I přes četné pokusy to změnit, probíhá v České republice, na rozdíl od některých našich sousedů, volba starosty stále nepřímo. Alespoň částečně se však na volbě starosty podílet můžeme, a to prostřednictvím voleb do obecního zastupitelstva. Právě to totiž poté ze svých řad vybírá člověka, který se úřadu ujme. Co se týče samotné volby, zákon nechává zastupitelům poměrně „volné ruce“. Prakticky jediným pevným pravidlem volby je souhlas nadpoloviční většiny zastupitelů a pevné volební období. To vyplývá z funkčního období zastupitelstva, které trvá čtyři roky. Jakou formu si však zastupitelstvo k volbě zvolí, zda bude hlasovat tajně nebo veřejně, závisí už čistě na něm. Spolu se starostou se volí také místo starostové.

Aby se člověk mohl stát starostou, musí bát občanem České republiky a mít trvalý pobyt v obci, ve které kandiduje. Tyto podmínky tak pochopitelně platí také pro volené členy zastupitelstva.

Co se týče pravomocí, které starosta v obci má, panují mezi laickou veřejností často velmi mylné názory. Někteří lidé se domnívají, že starosta má v obci prakticky absolutní moc, a že zastupitelstvo je pouze jeho pomocníkem. Spousta lidí se tak domnívá, že starosta řadu věcí rozhoduje sám a jeho podpis a souhlas jsou to nejdůležitější. Bohužel nejen laická veřejnost, ale mnohdy také u členů zastupitelstev převládá mylný názor, že je starostovo slovo v každé situaci určující. Bohužel se tak i v praxi může stát, že je starostovi přisuzováno více pravomocí, než jaké mu stanovuje legislativa. Pravdou totiž je, že starostova hlavní funkce by měla být reprezentace obce navenek. S tím se však nepojí také vždy za obec rozhodovat. Některá právní jednání totiž vyžadují zastupitelstva případně rady obce, se bez jejich souhlasu zkrátka neobejdou. Starosta má však pochopitelně i řadu pravomocí, které by za něj nikdo udělat nemohl. Jednou z nich je jmenovat či odvolat tajemníka obecního úřadu a podle zvláštních předpisů mu také stanovit plat.