Gotika v Česku

Gotika v Česku

Na našem území se dochovalo nepočetně památek našich dějin. Pominulo mnoho architektonických slohů, trendů ve stavebnictví, ale z každé doby se dochovaly hrady, zámky, kostely a další stavby, které můžeme obdivovat do dnes. Jedním ze slohů, který e u nás zapsal do dějin je jistě gotika. Její první znaky se začínají objevovat již ve dvanáctém století a trvala až do počátku století šestnáctého. Za těchto téměř čtyři sta let vzniklo mnoho velkolepých památek, ale i vesnických kostelíků, které můžeme obdivovat do dnes.

Gotika navazuje na románský stavební styl a její význačné prvky si jistě vybaví každý. Lidé v obdivu k Bohu a v touze se mu co nejvíce přiblížit stavějí vysoké katedrály, které jako by se dotýkaly nebe. Zároveň jsou prosvětlenější než budovy v předchozím slohu, čímž opět odkazují na Boha. Za první stavbu v tomto stylu je považována se vznikem francouzského opatství Saint-Denis. U nás je za první budovu považován monumentální kostel premonstrátského kláštera v Teplé.

Za význačné a charakteristické prvky goticky je považován vertikalismus neboli protažení do výšky a zúžení, lomený oblouk, vnitřní opěrný systém s klenebními žebry a pilíři a zdobné fiály tedy drobné věžičky. Jednou z nejvýznačnějších staveb tohoto slohu u nás je jistě katedrála svatého Víta, Václava a Vojtěcha v Praze. S touto katedrálou však směle soupeří katedrála svaté Barbory v Kutné Hoře, které je zapsána i na seznam památek UNESCO. Výstavba obou katedrál se táhla několik století a podíleli se na nich význační architekti.

Kromě velkých a známých katedrál, hradů nebo klášterů je ale po celém našem území rozeseto mnoho malých vesnických kostelů a kaplí, které také nesou znaky gotiky. Problém však velmi často je, že byly stavby upravovány podle právě moderního slohu a dost necitlivými zásahy došlo k jejich změně na jiný sloh. Své kouzlo jistě mají i zříceniny této doby.