Advokát vám pomůže vyhrát spor

Advokát vám pomůže vyhrát spor

Každému člověku se může stát, že se dostane do životní situace, kdy se bez právní rady neobejde. Co dělat? A kde hledat? Soustavnému poskytování právní pomoci se věnují advokáti. Jde o svobodné, zcela nezávislé právnické povolání. Advokát není závislý ani na státu, ani na jiných subjektech, řídí se zpravidla jen příkazy klienta. Jediným důvodem odmítnout právní pomoc by byl přímý rozpor požadavku klienta s právními nebo stavovskými předpisy.

Advokát zastupuje svého klienta před soudem, správním úřadem nebo jiným orgánem. Obhajoba se může týkat trestní věci, advokát ale také poskytuje právní rady, sepisuje listiny a zpracovává právní rozbory ve věcech obchodního, občanského, pracovního, rodinného nebo správního práva. V České republice upravuje poskytování právních služeb zákon č. 85/1996 Sb., o advokacii. Právní služby mohou poskytovat jen advokáti zapsaní v seznamu advokátů České advokátní komory. Advokátem se může stát jen bezúhonný a svéprávný člověk s ukončeným magisterským vzděláním na některé z právnických fakult, který vykonával praxi alespoň po dobu tří let jako advokátní koncipient, složil advokátní zkoušku a slib do rukou předsedy advokátní komory. Kdo si troufne, může se hájit sám, nebo si najít jinou osobu s právnickým vzděláním, která bude hájit jeho práva. Takový zástupce však nemůže vystupovat v řízení před soudem nebo jiným orgánem opakovaně.

Advokát může pracovat samostatně jako podnikatel, jako účastník sdružení advokátů, společník obchodní společnosti nebo jako osoba v pracovním poměru k samostatnému advokátovi nebo advokátní obchodní společnosti. Působí v advokátní kanceláři, kde obvykle zaměstnává koncipienty a administrativní pracovníky. Musí vystupovat v zájmu klienta, využívat v jeho prospěch všechny zákonné prostředky, které pokládá za prospěšné. Postavení advokátního koncipienta je chápáno jako přípravná praxe a předpokládá se, že každý koncipient bude po splnění povinné praxe usilovat o jmenování advokátem.

V současné době je v České republice kolem dvanácti tisíc advokátů a 3,5 tisíce koncipientů, asi polovina z nich působí v hlavním městě. Jednou z advokátek, která bude hájit vaše zájmy v občanských, obchodních, pracovních a rodinných sporech, je JUDr. Marie Škardová. Pomůže vám vypořádat se s podílovým spoluvlastnictvím a společným jměním manželů, s vymáháním pohledávek i zastupováním v exekučním řízení.