Výroba, opravy a montáže v souladu s normami

Výroba, opravy a montáže v souladu s normami

Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví byl zřízen v roce 1993 a je organizační složkou státu v rezortu Ministerstva průmyslu a obchodu ČR. Hlavním posláním této instituce je zabezpečovat úkoly, vyplývajících ze zákonů České republiky. Úřad odpovídá za zabezpečování metrologie a státního zkušebnictví, a také za zabezpečování v oblasti sbližování technických předpisů ČR se souborem právních předpisů ES.

Národní metrologický systém slouží k zajištění jednotnosti a správnosti měřidel a měření v daném státě. Děje se tak prostřednictvím soustavy technických prostředků a zařízení, a také technických předpisů. Základní oblasti působení jsou fundamentální metrologie, legální metrologie a průmyslová metrologie. Prvky metrologického systému jsou spotřebitelé a obecně veřejnost, a také podnikatelé, kteří měřidla vyrábějí, opravují a montují. Národní metrologický systém zahrnuje vzdělávání v oblasti metrologie, orgány pro certifikaci a národní akreditační systém, na jehož základě laboratoře, certifikační a inspekční orgány orgány prokazují svou odbornou způsobilost.

Státní zkušebnictví se zaměřuje na celou řadu výrobků, jsou to aerosolové rozprašovače, diagnostické zdravotní prostředky, elektrická zařízení nízkého napětí, hračky, chladící zařízení, jednoduché tlakové nádoby, osobní ochranné prostředky, pyrotechnické výrobky, rekreační plavidla, stavební výrobky strojní a tlaková zařízení, výtahy a řada dalších. Zkušebny stanoví i technické požadavky na výrobky z hlediska emisí hluku, na účinnost nových teplovodních kotlů spalujících kapalná nebo plynná paliva.

Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví prostřednictvím svého oddělení mezinárodní spolupráce koordinuje spolupráci s evropskými i mimoevropskými státy, například Čínou, Bulharskem, Kazachstánem, Rumunskem, Ruskem, Tureckem a Ukrajinou.