Účetnictví finanční nebo manažerské?

Účetnictví finanční nebo manažerské?

Základní povědomí o účetnictví má asi každý z nás. Ne všechna účetnictví jsou ale stejná. Rozdíl můžeme najít například mezi účetnictvím finančním a manažerským.

Finanční účetnictví je standardizovaná forma účtování, která se zjednodušeně řečeno snaží zachytit naprosto všechny finanční záležitosti ve vymezeném časového období. Účtování u finančního účetnictví probíhá takzvaným podvojným účetním zápisem. V praxi to znamená, že každá finanční událost, která podléhá účtování se musí stejnou finanční částkou zaznamenat na dvou účtech. Možná jste někdy slyšeli vztah „má dáti- dal“. To je přesně tento případ. Ta stejná částka se pak objeví na účtu jak u člověka, který ji má zaplatit, tak u člověka, který ji má obdržet. Pod obecným pojmem účetnictví se většinou myslí právě to finanční.

Nicméně existuje i jiný typ, a to manažerské účetnictví. To řeší individuální potřeby podniku, proto je pro něj obzvlášť důležité sledovat jeho vnitřní vztahy. Vzhledem k tomu, že účetnictví zde musí být obzvláště podrobné, předpokládají se poměrně krátké intervaly vykazování a to zpravidla jeden měsíc. Základní části manažerského účetnictví tvoří řízení nákladů, kalkulace a rozpočetnictví.

Náklady by se daly vysvětlit jako obětování určité části majetku podniku s očekáváním ekonomického prospěchu, respektive jakási investice. Spolu s náklady tedy přirozeně souvisí výnosy, které reprezentují kýžený ekonomický efekt.

Náklady mají i své rozdělení. Dělíme je na náklady podle místa vzniku, které umožňují identifikovat odpovědnost za vznik nákladů. Toto zjištění nám potom umožní evidenci rozpočtu nákladů. Za zodpovědné se potom určí nějaké středisko, za které můžeme považovat nějaký vnitropodnikový útvar například útvar hlavní výroby či odbytu, ale také vnitropodnikový útvar podle zadaných úkolů či sortimentu. Kalkulační členění nákladů se potom používá při tvorbě ceny ve vlastních nákladech. Podle tohoto členění dělíme náklady na přímé, které lze přesně určit na daný výkon, a nepřímé. Posledním rozdělením jsou náklady podle objemu produkce. Z tohoto pohledu se sledují náklady stálé, které vzniknou, i kdybychom nevyrobili ani jeden výrobek, tyto náklady označujeme jako fixní a proměnlivé, které vznikají opakovaně při provozu.

Finančním i manažerským účetnictvím bychom se mohli věnovat ještě dlouho, ale pokud se účetnictvím nechceme živit, stačí nám to pro alespoň základní přehled.