Přeplatek na dani: Kdy vzniká, jak ho zjistit a kdy se vrací

Přeplatek na dani: Kdy vzniká, jak ho zjistit a kdy se vrací

Nárok na vrácení přeplatku na dani vám ze zákona vzniká tehdy, jestliže jste za předchozí zdaňovací období zaplatili vyšší zálohy na daň, než bylo vaší povinností. Přeplatek na dani není vyplácen automaticky, musíte si o něj zažádat u finanční správy. Jak zjistit přeplatek na dani a kdy se vrací přeplatek na dani?

Co je přeplatek na dani?

Přeplatek na dani vymezuje zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád (dále jen „daňový řád“). Podle ustanovení § 154 odst. 1 je přeplatek na dani částka, o kterou úhrn plateb a vratek na kreditní straně osobního daňového účtu převyšuje úhrn předpisů a odpisů na debetní straně osobního daňového účtu. Jinými slovy vám stát vrátí peníze, jestliže jste na zálohách na dani zaplatiti příliš mnoho, nebo jste uplatnili mnoho různých nároků na slevu na dani či daňové odpočty.

Jak vzniká přeplatek na dani?

Přeplatek na dani vzniká v případě, že:

 • jste během roku na zálohu na daně příjmu odvedli určitou částku,
 • tato částka je vyšší než daň z příjmu spočtená po ukončení daňového roku,
 • daňový přeplatek je roven rozdílu těchto částek.

Ve smyslu § 155 odst. 2 daňového řádu máte právo požádat správce daně použít vratitelný přeplatek na dani k úhradě nedoplatku daní (jestliže takový existuje). Pokud nejsou evidovány žádné nedoplatky daní, máte právo na vrácení přeplatku na dani. O jeho vrácení je však nutno zažádat.

Kdy se vrací daně zaměstnancům?

Přeplatek na dani je zaměstnanci vrácen, jestliže nastane některá z uvedených situací:

 • uplatnění základní slevy na poplatníka a daňový subjekt pracuje pouze  část roku,
 • uplatnění slevy na manželku (manžela) za celý rok,
 • uplatnění slevy na školkované (od 1. ledna 2024 jsou zrušeny slevy na školkovné, za rok 2023 je však možné tyto slevy uplatnit v plné výši),
 • uplatnění slevy na dítě,
 • uplatnění daňových odpočtů při ročním zúčtování (nezdanitelné položky – dary, zaplacené úroky z úvěru na bydlení, doplňkové penzijní spoření, příspěvky na vzdělání).

jak zjistit preplatek na dani

Jak zjistit přeplatek na dani?

V případě, že po sečtení všech příjmů a výdajů, započtení zaplacených záloh a uplatnění různých slev a odpočtů v daňovém přiznání vznikne kladný výsledek, máte nárok na přeplatek na dani.

Zaměstnanci mohou do 15. února roku následujícího po zdaňovacím období u zaměstnavatele žádat o provedení ročního zúčtování daně z příjmů, pokud neměli povinnost podat daňové přiznání. Zaměstnanci, za které neprovede zaměstnavatel roční zúčtování, a nemají povinnost podat daňové přiznání, mohou splnit daňovou povinnost i zaplacenými zálohami na dani z příjmů fyzických osob během roku. Přeplatek na dani obdrží zaměstnanec zpravidla při zúčtování mzdy za březen.

Žádost o vrácení přeplatku na dani

Nárok na vrácení přeplatku na dani vzniká v případě, kdy u vás finanční úřad eviduje vratitelný přeplatek na dani a máte zájem o jeho vrácení. Přeplatek na dani vám finanční správa nevyplatí automaticky, je nutno o něj zažádat. Žádost o vrácení přeplatku na dani můžete najít na konci formuláře daňového přiznání. Můžete zažádat o převod na účet nebo o zaslání složenky.

Žádosti vrácení přeplatku na dani lze podat kdykoliv ode dne vzniku přeplatku, nebo očekáváte-li, že přeplatek vznikne nejpozději do 60 dnů od podání žádosti, nejpozději však do 6 let od konce roku, ve kterém přeplatek vznikl.

Ve smyslu § 155 odst. 2 daňového řádu správce daně vyhoví pouze té žádosti o vrácení přeplatku na dani, pokud vratitelný přeplatek dosahuje částky nejméně 200 Kč. Jestliže této částky vratitelný přeplatek na dani nedosahuje, správce daně jej vrátí, použije nebo evede v souladu v § 155 odst. 4. Správce daně žádosti vyhoví i v případě, že vratitelný přeplatek této částky dosáhne do 60 dnů ode dne podání žádosti.

jak vznika preplatek na dani

Kdy se vrací přeplatek na dani?

Finanční úřad má podle § 155b odst. 1 daňového řádu 30 dní na vrácení přeplatku na dani. Pokud vratitelný přeplatek nedosahuje v době podání žádosti částku nejméně 200 Kč, lhůta pro jeho vrácení počíná běžet až ode dne následujícího po dosažení této částky ve smyslu § 155b odst. 2. Zákonná lhůta začíná běžet ode dne, na kdy je stanovený termín podání daňového přiznání. Nezáleží tak na tom, kdy daňové přiznání skutečně podáte. Kdy se podává daňové přiznání 2024?

 • Termín pro fyzické podání daňového přiznání je 2. dubna . Od 3. dubna začíná běžet 30denní lhůta. Přeplatek na dani bude vrácen nejpozději 2. května 2024.
 • Termín pro elektronické podání daňového přiznání je 2. května  Přeplatek na dani bude vrácen nejpozději 2. června 2024.
 • Pokud odevzdáváte daňové přiznání s daňovým poradcem, termínem pro jeho podání je 1. července 2024. Přeplatek na dani bude vrácen nejpozději 31. července 2024.
 • Zaměstnancům, kterým připravuje roční zúčtování zaměstnavatel a díky uplatnění slev na dani jim vznikl přeplatek, bývá tento vracen v dubnu v rámci březnové výplaty.

Nutno podotknout, že za den vrácení vratitelného přeplatku se považuje den, kdy došlo k jeho odepsání z účtu správce daně podle § 155 odst. 6 daňového řádu. Termín, kdy se vrací přeplatek na dani, tak striktně nemusí být dnem, kdy peníze budete mít reálně na účtu. V praxi však platí, že přeplatek na dani finanční úřad posílá postupně v druhé polovině měsíce. Přeplatek na dani tak obdržíte na účet už koncem měsíce.