Ochranu přírody není dobré podcenit

Ochranu přírody není dobré podcenit

Naše planeta je neuvěřitelně rozmanitá a občas když se člověk prochází přírodou a vidí všechen ten život kolem sebe, nezbývá mu, než se v úžasu na moment zastavit a jen obdivovat co naše země dokáže. Ovšem potom čteme novinové titulky o tom, jak jsou znečištěné oceány, jak hoří lesy a vymírají druhy a je nám smutno. Ovšem ne vše je jen černé a lidé si význam přírody začínají uvědomovat a chránit ji. Takovým dobrým příkladem může být soustava chráněných území Natura 2000.

Tato chráněná území vytvářejí na svém území všechny státy Evropské unie a to podle jednotlivých principů a kritérií. Jejich cílem je zabezpečit ochranu nejcennějších druhů živočichů, rostlin i typů přírodních stanovišť. Tyto druhy jsou zpravidla ohrožené, vzácné nebo svým výskytem omezené pouze na určitou oblast. Zároveň však Natura 2000 bere v potaz to, že mnoho druhů živočichů nebo přírodních stanovišť se do naší přírody dostalo i díky lidské činnosti a tak se nesnaží na svých územích zcela vyloučit vliv člověka. Naopak se zaměřuje na vhodné nakládání s těmito pozemky a územími, aby vedle sebe mohl existovat člověk i příroda. Zakázané jsou jen takové projekty, které by tyto evropsky významné lokality nějak negativně ovlivnily.

V lokalitě, kde se vyskytují rostlinné nebo živočišně druhy, které by mohly být stavbou ohroženy je třeba před samotným investičním záměrem provést biologický průzkum, aby se prokázalo, že chráněné druhy by nebyly ohroženy tímto plánem. Ovšem biologický průzkum je podklad obecnějšího charakteru, který si může vyžádat odbor životního prostředí nebo ho může zpracovat sám investor jako informaci, která pomůže odboru životního prostředí při posuzování.