O klientovi musí advokát mlčet

O klientovi musí advokát mlčet

Většina lidí dobře ví, že každý advokát má právnické vzdělání, poskytuje právní služby, sepisuje listiny a zpracovává právní rozbory. Ale jaké má povinnosti? Ty mu ukládá zákon o advokacii, popřípadě další právní předpisy.

Jeho základní povinnosti směřují k výkonu profese, upravují jeho chování při poskytování služeb. Advokát musí být pojištěn pro případ odpovědnosti za jím způsobenou škodu, musí mít sídlo na území České republiky a na tomto místě musí být ve stanovenou dobu k zastižení. Při výkonu advokacie musí používat označení „advokát“. O právních službách musí vést přiměřenou dokumentaci a musí se držet etického kodexu. Ten mu umožňuje v některých případech poskytnutí právních služeb odmítnout nebo vypovědět smlouvu.

Nejvíce povinností ale vyplývá ze vztahu advokáta ke klientovi. Advokát musí chránit a prosazovat jeho práva a oprávněné zájmy. Mají přednost před jeho vlastními zájmy i před jeho ohledem na jiné advokáty. Po ukončení právních služeb musí advokát učinit neodkladné úkony, aby klient neutrpěl újmu, a musí zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, které se v souvislosti s výkonem své činnosti dozvěděl. Mlčenlivosti ho může zbavit jen jeho klient nebo po jeho smrti právní nástupce. Zproštění musí být písemné a adresované advokátovi, nebo v řízení před soudem nadiktováno ústně do protokolu.

Porušení mlčenlivosti je jedním z nejzávažnějších porušení povinnosti advokáta a je třeba ji dodržet i ve vztahu k jinému advokátovi. Advokát je povinen zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, nejen právních, které se dozvěděl od klienta, jeho rodiny, známých a z dalších zdrojů. A to i v případě, kdy se sám cítí osobně ohrožen.

Pokyny klienta jsou pro advokáta závazné, není oprávněn prověřovat pravdivost nebo úplnost jím poskytnutých informací.

Advokát má povinnosti vůči České advokátní komoře, která je stavovským sdružením, a v níž je členství pro všechny advokáty povinné. Musí platit příspěvek na činnost komory, do sociálního fondu a do fondu pro vzdělávání koncipientů.

A jak se musí advokát chovat? Nesmí snižovat důstojnost advokátního stavu, musí dodržovat pravidla profesionální etiky a pravidla soutěže. A také se chovat poctivě, čestně a slušně, zachovávat úctu a zdvořilost vůči soudům a jiným orgánům, které rozhodují o právních věcech.