Notář ověří listinu i podpis

Notář ověří listinu i podpis

Kdo je právník? Je to advokát, notář nebo snad exekutor? Všechny odpovědi jsou správné. Právník je člověk, který získal vysokoškolské vzdělání ve studijním oboru právo na vysoké škole v České republice nebo i v zahraničí, a který využívá své získané vědomosti v praxi, při výkonu svého povolání. Právník se tedy může stát advokátem a poskytovat právní služby za úplatu, exekutorem, který je jmenovaný státem do exekutorského úřadu nebo notářem, kterého stát pověřil výkonem notářského úřadu.

Notář poskytuje stejně jako advokát právní služby, ale v omezeném rozsahu. Zpravidla jen zastupuje osoby v jednání s fyzickými a právními osobami a se správními úřady, ve správním řízení a někdy také v občanském soudním řízení. Jeho hlavní náplní práce je sepisovat notářské zápisy, například o právních jednáních, o průběhu valných hromad a schůzí právnických osob, sepisovat veřejné listiny, ověřovat listiny a podpisy na nich, osvědčovat, že listina byla předložena, a kdy se tak stalo, přijímat peníze a listiny do úschovy, vydávat výpisy z katastru nemovitostí, z obchodního rejstříku a z rejstříku trestů a také řešit dědické řízení v pozici soudního komisaře.

Aby mohl být člověk pověřen výkonem notářského úřadu, musí mít státní občanství České republiky, být plně svéprávný, bezúhonný, mít po ukončení studia práva alespoň pětiletou notářskou praxi a úspěšně složit notářskou zkoušku. Notáře jmenuje do úřadu ministr spravedlnosti na návrh Notářské komory ČR. Počet notářských úřadů je omezen, pro obvod každého krajského soudu ho stanoví ministr spravedlnosti. V současné době je v České republice 455 notářských úřadů.

Všechny regionální notářské úřady sdružuje Notářská komora České republiky se sídlem v Praze. Osm regionálních notářských komor přispívá na její činnost. Vznikla v roce 1993, jejím nejvyšším orgánem je sněm. Řídícím a výkonným orgánem Notářské komory České republiky je prezídium, tvořené prezidenty regionálních hospodářských komor a členy, volenými sněmem.

V Čechách vznikla první notářství v průběhu 12. a 13. století za vlády Přemysla Otakara II. V té době byla založena také první notářská škola. Notáři byli často z řad duchovních. Požadavky na výkon činnosti notáře se výrazně zpřísnily za vlády Karla IV. Jednotliví uchazeči o tento úřad museli skládat odbornou zkoušku a přísahu do rukou samotného krále.