Nenechte si dluhy přerůst přes hlavu

Nenechte si dluhy přerůst přes hlavu

Každá advokátní kancelář se zpravidla specializuje na určitou problematiku. Komerčně právní se věnují obchodnímu právu, právu směnečnému, právu konkursnímu a také vymáhání soudních pohledávek. V rámci insolvenčního práva se advokáti stávají insolvenčními správci, zastupují věřitele, zpracovávají insolvenční návrhy a zastupují jiné insolvenční správce v insolvenčním řízení.

Každý problém v životě, a tedy i zadlužení se dá vyřešit. Pro nepodnikatelské subjekty je určeno tak zvané oddlužení. Může o něj požádat fyzická osoba, která nepodniká a její dluhy nevznikly podnikáním. Je nutné pečlivě propočítat, zda je dlužník schopen v průběhu pěti let splatit nejméně třicet procent svých závazků.

Pokud se osoba rozhodne požádat o oddlužení, musí u soudu podat návrh a s ním i návrh na zahájení insolvensčního řízení. Společně s formuláří je potřeba doložit další podklady. K žádosti o oddlužení je třeba doložit očekávané příjmy v následujících pěti letech, údaje o příjmech za poslední tři roky, návrh způsobu oddlužení, seznam majetku a seznam všech dluhů a závazků.

Se všemi úkony, spojenými s oddlužením, může účinně pomoci advokát. Klient tak bude mít záruku, že je vše připraveno formálně správně a návrh nebude vykazovat žádné nedostatky. Vyplněné formuláře i s podklady se podávají u příslušného krajského soudu podle místa trvalého bydliště dlužníka. Soud do deseti dnů od podání zahájí kroky, směřující ke konečnému rozhodnutí, rozhodnuto je zpravidla do patnácti dnů. Pokud nejsou podklady úplné, soud požádá o jejich doplnění. Tato lhůta je ale poměrně krátká, a tak je mnohem lepší problémům včas předejít a předložit vše potřebné už při prvním podání.

Pokud soud žádosti o oddlužení vyhoví, je dlužník zapsán do insolvenčního rejstříku, jsou zastaveny všechny exekuce a věřitelé přestávají vymáhat dluhy. Dlužník ale ztrácí možnost svobodně nakládat se svým majetkem, jeho práva jsou od okamžiku insolvence omezena.