Majetek si lze odepisovat

Majetek si lze odepisovat

Každý podnikatel, který podniká na základě živnostenského nebo jiného oprávnění, případně zapsaný v obchodním rejstříku, musí svou činnost věrně a pravdivě zobrazovat pomocí účetnictví nebo daňové evidence.

Základním prvkem účetnictví je účetní záznam. Může to být účetní doklad, účetní zápis nebo účetní kniha. A také výroční zpráva, účetní uzávěrka, odpisový plán a inventurní soupis.

Každá účetní jednotka musí vést účetnictví od svého vzniku do zániku. Účtuje se podvojně o skutečnostech, které jsou předmětem účetnictví, tedy o stavu a pohybu majetku a jiných aktivit, závazků, o nákladech, výnosech a hospodářském výsledku. Účtovat se musí v souladu s účetními metodami, vedením účetnictví může být pověřena jiná osoba, ale účetní jednotka se tím nezbavuje odpovědnosti za vedení účetnictví.

Každý účetní případ se zaznamenává do účetní knihy a musí být podložen účetním dokladem. Podnikatel musí na základě svého hospodaření sestavovat účetní uzávěrku, inventarizovat svůj majetek a závazky.

Majetek se podle zákona rozděluje do šesti odpisových skupin. Dlouhodobý hmotný majetek je začleněn do odpisových skupin podle životnosti, konkrétní rozdělení do skupin je stanoveno zákonem. Podle odpisové skupiny podnikatel zjistí, jak dlouho si majetek může odepisovat. Například počítač, který je v první odpisové skupině, se odepisuje tři roky. Na odepisování je několik metod, ze kterých si je třeba zvolit. Výběr metody na odepisování je konečný a závazný, zvolenou metodu už nelze později měnit. Poplatník majetek může odepisovat rovnoměrně, zrychleně, nebo i mimořádně a časově. Daňové odpisy, ale jen rovnoměrné, se dají v případě, kdy poplatník nevykazuje potřebný zisk, i přerušit.

Účetní doklady se musejí archivovat, a to v listinné nebo elektronické podobě. Účetní záznamy, doklady, účetní knihy, odpisové plány, inventurní soupisy a přehledy se archivují pět let, účetní uzávěrky a výroční zprávy deset let.

Osoby samostatně výdělečně činné vedlejší mají stejné povinnosti jako OSVČ hlavní. Musí se registrovat na příslušné úřady a hlásit případné změny. Každý rok musejí podávat daňové přiznání a přehled pro zdravotní pojišťovnu a také pro správu sociálního zabezpečení.