Kdy vám hrozí pokuta?

Kdy vám hrozí pokuta?

Víte, jak, kdy a kam platit daň z příjmu? Měsícem daňového přiznání za uplynulý rok je vždy březen. Daň, kterou jste si vypočítali a uvedli v daňovém přiznání, je podle zákona splatná ve stejný den, kdy odevzdáváte daňové přiznání. Zaplatit ji lze hotově na pokladně finančního úřadu, převodem na účet nebo složenkou. Když platíte převodem, musíte myslet na to, že bankovní převod může trvat třeba i tři dny, proto příkaz zadejte včas. Stejně tak je třeba si dát dostatečnou časovou rezervu, jestliže peníze posíláte složenkou typu A. Daň se platí na bankovní účet příslušného krajského finančního úřadu. Číslo účtu je tvořeno předčíslím podle typu daně, pomlčkou, matrikou finančního úřadu, tvořenou osmi číslicemi, lomítkem a kódem banky. U banky se splést nemůžete, pokud uvedete čtyřčíslí 0710, tedy kód České národní banky. Tam mají účty vedeny všechny finanční úřady.

Pokud daň zaplatíte pozdě, finanční úřad vám naúčtuje úrok z prodlení. Sice dostanete nějakou malou toleranci, takže můžete zaplatit třeba i tři až čtyři pracovní dny po termínu a pokutu nedostanete, potom je už úřad nekompromisní. Jestliže se opozdíte více, započítají se vám všechny dny zpoždění od povinného data. Úroky z prodlení mohou dosáhnout výše i kolem 15 procent a rozpočítávají se na jednotlivé dny zpoždění platby. Jestli za vám účetnictví vede účetní a zároveň vám poskytuje daňové poradenství, můžete být v klidu až do konce června.

Daň je zákonem stanovená povinná a nenávratná platba, zaplacenou daň už nikdy nemůžete požadovat od státu zpět. Kromě již zmíněných daní z příjmu, které se vyměřují jak fyzickým, tak právnickým osobám, se platí daně z dividend.

Daně platíte i tehdy, když něco vlastníte. Majetek jste mohli zdědit nebo dostat darem. Osvobozeni jste od daně jen tehdy, jestliže ji zdědíte nebo dostanete od blízkého příbuzného v přímé nebo vedlejší linii, nebo od soby, která s vámi nejméně jeden rok žila.

Když kupujete nemovitost, pozemek, stavbu nebo jednotku na území ČR, zaplatíte čtyři procenta její nabývací hodnoty. Když už nemovitost máte, musíte daň zaplatit do konce května nebo ve dvou dávkách v květnu a v listopadu. Jakmile daň z nemovitosti podáte, finanční úřad vám pravidelně posílá složenky.