Kdy je nutné přijít z daňové evidence na vedení účetnictví?

Kdy je nutné přijít z daňové evidence na vedení účetnictví?

Mnoho podnikatelů upřednostňuje vedení daňové evidence před vedením účetnictví. Je to jednodušší a přináší to mnohé výhody. Pro mnohé podnikatele však může nastat okamžik, kdy už daňová evidence nestačí a musí přejít na vedení účetnictví. Nejčastěji tato situace nastane z důvodu překročení obratu. To se týká fyzických osob, které k jednomu kalendářnímu roku překročily svými obraty částku ve výši dvacet pět milionů korun. Zahájit vedení účetnictví tak tyto fyzické osoby musí od prvního dne účetního období následujícího po kalendářním roce, ve kterém uvedenou částku překročily a staly se účetní jednotkou.

Jinak pro fyzické osoby platí, že vést účetnictví jsou povinny pouze v případě, že jsou zapsané v obchodním rejstříku nebo právě jejich obraty přesáhnou zmíněnou částku. Fyzická osoba má povinnost se do obchodního rejstříku zapsat v případě, že výše výnosů nebo příjmů dosáhla v průměru za dvě po sobě jdoucí účetní období částku 120 milionů korun nebo provozuje živnost průmyslovým způsobem. Při přechodu z daňové evidence na účetnictví je potřeba dodanit pohledávky a závazky prostřednictvím dodatečného daňového přiznání.

A co vše musí účetnictví oproti daňové evidenci obsahovat? V daňové evidenci stačí uvedené příjmy a výdaje a údaje o majetku a dluzích. Nemá předepsanou formu a je méně administrativně náročná. Hlavním rozdílem mezi daňovou evidencí a účetnictvím je odlišný způsob stanovení základu daně. V daňové evidenci platí poplatník daň z příjmů pouze ze skutečně zaplacených příjmů. Další výhodou je účtování zásob, u daňové evidence e jde zaúčtovat už v okamžiku jejich zaplacení. U účetnictví se základ daně zjišťuje jako rozdíl mezi výnosy a náklady.