Kdo bude dědit?

Kdo bude dědit?

Jednou z hlavních činností, které se věnuje notář, je dědické řízení. Dědictví neřešit je pro zůstavitele nejjednodušší řešení, nemusí se sepisovat dědická smlouva nebo závěť, nevznikají rozepře dědiců ještě za života zůstavitele. Ale v závěti a dědické smlouvě se dá zohlednit řada okolností, včetně vydědění.

Ze zákona dědí děti a manžel nebo manželka rovným dílem. Pokud zemřelý děti nemá, dědí manžel, rodiče zemřelého a osoby, které žily se zůstavitelem ve společné domácnosti alespoň jeden rok před smrtí. Manžel nebo manželka mají nárok nejméně na polovinu dědictví, ostatní dědí rovným dílem. Pokud zemřelý neměl manžela ani děti, dědí po něm rovným dílem sourozenci a osoby, které se zemřelým rok žily v domácnosti. Zákon pamatuje i na další rodinné okolnosti, které se týkají prarodičů a vnuků.

Do pozůstalosti nepatří jen majetek, ale také dluhy. Pokud překračují hodnotu majetku, lze dědictví odmítnout. Je to však třeba učinit do třiceti dnů do doby, kdy tato možnost byla dědicovi sdělena soudem nebo notářem.

Přestože jsou zákonem určeni tzv. nepominutelní dědicové, lze je z jejich práva na povinný díl vyloučit nebo je v jejich právu zkrátit. Děje se tak v případech, kdy dědic neposkytne zůstaviteli pomoc v nouzi, neprojevuje o něj zájem, vede nezřízený život nebo je odsouzen za trestný čin, který svědčí o jeho zvrhlé povaze. Už za života proto můžeme zajít za notářem, nechat si sepsat závěť a určit tak, komu po naší smrti připadne celý náš majetek nebo jeho část.

Závěť musí být sepsána písemně. Lze tak učinit formou notářského zápisu, zaregistrovaného do centrální evidence závětí, kterou vede Notářská komora ČR. V případě smrti zůstavitele nehrozí, že by se o závěti při projednávání dědictví nevědělo. Za sepsání závěti u notáře a za její zanesení do Evidence právních jednání se nezávisle na hodnotě majetku platí 1800 Kč bez DPH. Notář může zaevidovat i závěť, kterou zůstavitel sám sepíše a podepíše. Za úschovu a evidenci zůstavitel zaplatí 1.100 Kč. Závěť je možné napsat na počítači a připojit podpis, potom však bude třeba doložit účast dvou svědků.

Ve formě notářského zápisu se uzavírá také dědická smlouva, kterou lze někoho ustanovit dědicem k určité části majetku. Na rozdíl od závěti se nedá jednostranně odvolat nebo měnit. Z dědické smlouvy se platí poplatek, který závisí od hodnoty majetku a může dosahovat až dvou procent.