Jak vést účetnictví spolku a povinnost účetní závěrky

Jak vést účetnictví spolku a povinnost účetní závěrky

Ne všechny spolky mají povinnost sestavovat klasickou účetní závěrku. Neznamená to však, že se na ně nevztahují jiné účetní povinnosti. Jak vést účetnictví spolku? Kdy musí spolek zveřejnit účetní závěrku? Jaké přiznání podává spolek a kdy se na spolek nevztahuje povinnost podat daňové přiznání?

Co je to spolek?

Základním právním předpisem upravujícím fungování spolků je zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“). Podle § 214 občanského zákoníku je spolek samosprávný a dobrovolný svazek členů vedený společným zájmem. Spolek je právnická osoba zapsaná ve veřejném (spolkovém) rejstříku se sídlem v České republice.

Celou problematiku účetnictví včetně účetní uzávěrky upravuje zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví (dále jen „zákon o účetnictví“). Jelikož se podle § 1 odst. 2 písm. a) zákon o účetnictví vztahuje na účetní jednotky, kterými jsou právnické osoby se sídlem na území České republiky, práva a povinnosti z předpisu vyplývající se tak týkají i spolků.

Jak se účtuje spolek?

Zákon o účetnictví rozlišuje několik kategorií účetních skupin:

 • mikro účetní jednotka – aktiva celkem do 9 000 000 Kč, čistý obrat 18 000 000 Kč, průměrný počet zaměstnanců 10;
 • malá účetní jednotka – aktiva celkem do 100 000 000 Kč, čistý obrat 200 000 000 Kč, průměrný počet zaměstnanců 50;
 • střední účetní jednotka – aktiva celkem do 500 000 000 Kč, čistý obrat 1 000 000 000 Kč, průměrný počet zaměstnanců 250;
 • velká účetní jednotka – subjekt veřejného zájmu, nebo vybraná účetní jednotka a současně překračuje alespoň 2 hodnoty střední účetní jednotky.

Podle § 9 odst. 3 písm. b) mohou mikro a malé jednotky vést účetnictví ve zjednodušeném rozsahu – tzv. jednoduché účetnictví – pokud ovšem nemají povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem. Většina spolků spadá do kategorie mikro a malá účetní jednotka. Zákon v odst. 4 písm. a) stejného ustanovení výslovně stanoví, že spolky mohou vést jednoduché účetnictví.

Jak vést účetnictví spolku?

Podle § 1f odst. 1 bod 1. zákona o účetnictví může být účetnictví spolku jednoduché, pokud:

 • není plátcem daně z přidané hodnoty (DPH),
 • její celkové příjmy za poslední uzavřené účetní období nepřesáhnou 3 000 000 Kč,
 • hodnota jejího majetku nepřesáhne 3 000 000 Kč a
 • současně je spolkem nebo pobočným spolkem.

ucetnictvi spolku

Účetní závěrka spolku

Zákon o účetnictví v § 18 odst. 1 účetní uzávěrku definuje jako nedílný celek, který sestavují účetní jednotky. Tvoří ji:

 • rozvaha (výkaz o finanční pozici),
 • výkaz zisku a ztráty a
 • příloha, která vysvětluje a doplňuje informace předešlých dvou částí.

Zákon k povinnosti sestavení účetní závěrky spolkům stanoví i povinnost ji zveřejnit. Všechny účetní jednotky, které se zapisují do veřejného rejstříku, zveřejní závěrku uložením do sbírky listin. V případě spolků s jednoduchým účetnictvím má podobu Přehledu o majetku a závazcích. Spolky po skončení účetního období sestavují také Přehled o příjmech a výdajích – ten však zveřejňovat nemusí.

Kdy musí spolek zveřejnit účetní závěrku?

V rámci jednoduchého účetnictví mají spolky povinnost vést následující účetní knihy:

 • peněžní deník,
 • kniha pohledávek a kniha závazků,
 • pomocné knihy o ostatních složkách majetku.

Spolky účetní knihy uzavírají vždy za kalendářní rok. Kdy musí spolek zveřejnit účetní závěrku? Nejpozději 6 měsíců po skončení účetního období spolky sestavují účetní uzávěrku, která musí zahrnovat přehled o majetku a závazcíchpřehled o příjmech a výdajích.

ucetni uzaverka spolku

Jaké přiznání podává spolek?

Spolky, jejichž definice a náplň činnosti vyplývá z § 214 občanského zákoníku, náleží z hlediska daně z příjmů mezi tzv. veřejně prospěšné poplatníky. Veřejně prospěšným poplatníkem pro účely zákona č. 586/1992 Sb. Zákon České národní rady o daních z příjmů (dále jen „zákon o daních”) je poplatník, který jako svou hlavní činnost vykonává činnost, která není podnikáním. U veřejně prospěšného poplatníka je předmětem daně vždy příjem z reklamy, z členského příspěvku, v podobě úroku a z nájemného, vyjma nájmu státního majetku.

Veřejně prospěšný poplatník, kterému nevznikla ve zdaňovacím období daňová povinnost k dani z příjmů právnických osob, nemá povinnost sdělit tuto skutečnost správci daně.

Kdy má spolek povinnost podat daňové přiznání?

Spolek má povinnost podat daňové přiznání, pokud jsou jeho příjmy z nepodnikatelské činnosti nižší než náklady vynaložené podle zákona o daních z příjmů v souvislosti s prováděním této činnosti.

Podle § 38mb písm. a) zákona o daních veřejně prospěšný poplatník nemá povinnost podat daňové přiznání, pokud má:

 • pouze příjmy, které nejsou předmětem daně, příjmy od daně osvobozené, nebo příjmy, z nichž je daň vybírána srážkou podle zvláštní sazby daně.
 • nemá povinnost vracet nevyčerpanou úsporu na dani.