Draží se nemovitosti, podniky i věci

Draží se nemovitosti, podniky i věci

Společnost PROKONZULTA vznikla v roce 1997 a o tři roky později, když začal platit Zákon o veřejných dražbách, získala koncesi k organizování veřejných dražeb. K jejím klientům patří především správci konkurzních podstat, likvidátoři a samosprávní územní celky včetně obcí. Společnost důkladně připraví veřejnou dražbu a zajistí její zdárný průběh, je schopna zajistit služby soudních znalců i právní a daňovou podporu navrhovatelů. Dělá maximum pro to, aby jí pořádané dražby byly efektivní a výhodné pro obě strany. Ty se uskutečňují podle přání klienta. Dražba může proběhnout s minimálními náklady, ale také s rozsáhlou mediální prezentací. Tu Prokonzulta profesionálně a účinně zorganizuje.

Účastník dražby musí bezprostředně před jejím zahájením splnit několik zákonem daných náležitostí. Musí se zapsat do připraveného seznamu účastníků dražby, vyplnit čestné prohlášení, prokázat svou totožnost a složit dražební jistinu. Teprve když jsou všechny tyto náležitosti splněny, obdrží konkrétní subjekt dražební číslo a stane se účastníkem dražby.

Při dražbě samotné se nabízí určitá věc, může jí být nemovitost, pozemek, podnik nebo i movitá věc. Věc se prodá tomu, kdo za ni nabídne nejvyšší částku. Výtěžek dražby je bezprostředně po doplacení předán vlastníkovi věci, v případě nedobrovolné dražby jsou uspokojeny pohledávky věřitelů. Úspěšný vydražitel dostane bezprostředně po vydražení protokol a dražební vyhlášku, tyto dva dokumenty jsou právními listinami, dokládajícími titul vydražitele, po jejich předložení může banka vydražiteli vyřídit úvěr. V dražební vyhlášce je mimo jiné stanoven termín, do kterého je třeba doplatit cenu, dosaženou vydražením. K tomuto termínu musí být zaplacena plná cena vydražené věci, a to na účet, kam byla složena dražební jistota. Současná legislativa neumožňuje žádnou možnost, jak lhůtu pro doplacení prodloužit. Po uhrazení plné ceny vydražené věci vydražitel dostane notářsky ověřené potvrzení o nabytí, na základě kterého Katastrální úřad zapíše změnu vlastnictví, a to ve lhůtě nejpozději do 30 dnů. Poslední listinou, kterou vydražitel dostane, je předávací protokol.

Neúspěšný vydražitel dostane dražební jistotu zpět, a to stejnou formou, jakou ji skládal.