Metody vzdělávání zaměstnanců a jak dosáhnout na dotace?

Metody vzdělávání zaměstnanců a jak dosáhnout na dotace?

Potřeba vzdělávání zaměstnanců je důležitým indikátorem v řízení lidských zdrojů. Lidský kapitál je nositelem konkurenceschopnosti podniku, a tak firmy hledají způsoby, jak podněcovat rozvoj zaměstnanců a tím i rozvoj firmy. Neváhají do vzdělávání svých zaměstnanců investovat miliónové částky. Investice se však vrací v podobě zvýšené produktivity práce, využití nových znalostí a větší motivace zaměstnanců spolupracovat na inovacích, které jsou tolik potřebné. Jak dosáhnout na dotace na vzdělávání zaměstnanců? Proč vzdělávat zaměstnance a jaké jsou cíle vzdělávání zaměstnanců?

Vzdělávání a rozvoj zaměstnanců

Obecně lze metody vzdělávání rozdělit na ty, které probíhají v rámci organizace a na ty, které probíhají mimo pracovní prostředí. Metod vzdělávání zaměstnanců je tedy velké množství, a proto si nyní vyjmenujeme alespoň ty základní.

Je obecnou pravdou, že více motivovaní pracovníci méně často opouštějí své zaměstnání a jsou spokojenější. Vedle rozvoje zaměstnance stojí i fakt, že pracovník vykonává kvalitnější služby, které se lépe finančně hodnotí a také se zlepší komunikace se zákazníkem. V dnešní době se osvědčilo, jako motivace ke vzdělávání zaměstnanců, plné hrazení jejich nákladů a vzdělávat je mimo podnik kvůli rušivým vlivům ve firmě.

Ze zkušeností je známo, že čím větší je firma, tím je systematičtější a plánovitější přístup k rozvoji pracovníků. Aby velká firma měla funkční procesy a zkoordinovala stovky zaměstnanců, musí mít plány, tedy i rozvojové plány.

Co je rozvoj zaměstnanců?

Pojem rozvoj zaměstnanců chápeme ve smyslu rozvoje lidských zdrojů. Rozvoj znamená dosažení změny pomocí učení a je spjat s hodnocenímodměňováním. V mnoha firmách je rozvoj brán jako benefit, nikoliv jako samozřejmost. Především ve firmách většího měřítka zaměstnanec s vysokou mzdou dostává i větší podíl na rozvoji.

Rozvoj zaměstnanců je proces rozvíjení schopností lidí, kteří pracují ve společnosti. Je tím nejvýznamnějším procesem, díky kterému je využitý potenciál jednotlivců a týmů v organizaci. To znázorňuje kariérní perspektivu. Rozvoj zaměstnanců současně podporuje produktivitu a zisk samotné společnosti, což naopak ilustruje tržní perspektivu.

Když se jednotlivci rozvíjejí, mají v organizaci lepší výkon. Organizace tak zvyšuje svoji efektivitu a zisk na trhu. Celý proces musí mít pozitivní dopad jak na zaměstnance, tak na manažery.

Obecným cílem rozvoje pracovníků je pečovat o to, aby organizace měla kvalitu lidí, kterou potřebuje k dosažení svých cílů v oblasti zlepšování svého výkonu a v oblasti svého růstu. Toho lze dosáhnout v případě, že každý člověk v organizaci bude mít znalosti, dovednosti a schopnosti, které jsou nezbytné pro efektivní výkon jeho práce.

metody vzdelavani zamestnancu

Proč vzdělávat zaměstnance?

Vzdělávání zaměstnanců zvyšuje motivaci a stejně tak i pracovní výkon zaměstnance. Je obecně známou pravdou, že více motivovaní pracovníci méně často opouštějí své zaměstnání a jsou spokojenější. Zaměstnanec rovněž dostává lepší šanci na kariérní postup a případně uplatnění na trhu práce, což je také pro něj motivací.

Firemní vzdělávání přispívá k lepší náladě a pozitivní atmosféře v práci a spolupráce a komunikace mezi kolegy je jednodušší. Vnímání zaměstnavatele a vztah zaměstnanců k firmě jako celku se zlepšuje. Vhodný vzdělávací plán podporuje schopnosti zaměstnanců, ale v souladu s potřebami dané firmy či oddělení. Posunuje se zaměstnanec i firma. V neposlední řadě je zaměstnavatel, který na své lidi v tomto ohledu myslí, na trhu práce mnohem atraktivnější.

Metody vzdělávání zaměstnanců

Metody vzdělávání zaměstnanců představují nejrůznější typy vzdělávání lidí v rámci dané organizace. Výběr metod je rozmanitý a každé organizaci vyhovuje něco jiného, s ohledem na její zaměření. Metody vzdělávání se v praxi rozdělují do tří skupin:

  1. Vzdělávání na pracovišti (on the job) – instruktáž při výkonu práce, asistování, pověření úkolem, cross training (rotace práce), coaching (koučování), mentoring, counselling (poradenství), neuro-lingvistické programování, pracovní porady.
  2. Vzdělávání mimo pracoviště (off the job) – přednášky, demonstrování, semináře, případové studie, workshop, simulace, outdoorové aktivity, brainstorming.
  3. Vzdělávání na rozhraní mezi a mimo pracovištěm – instruktáž při práci, E-learning, workshopy.

Jaké jsou cíle vzdělávání zaměstnanců?

Základním cílem podnikového vzdělávání je především dosažení změn v myšlení, cítění a chování pracovníků. Nikoliv pouhý rozvoj či změny způsobilosti. Cílem vzdělávání zaměstnanců je zvýšení krátkodobé a dlouhodobé výkonnosti rozvoj všech způsobilostí jedinců.

U jednotlivých firem se hlavní cíle mohou lišit. Cílem se rozumí to, co má z určité činnosti vzejít a co přesně to má organizaci přinést. V mnoha případech se jedná o získání nových znalostí.

Cíle navazují na úkoly řízení lidských zdrojů a můžeme je tak rozdělit do 4 skupin:

  • Společenské cíle – Činnosti kontrolující vztahy mezi subjekty vně organizace.
  • Organizační cíle – Kontrolní činnost, zhodnocení pracovního výkonu pracovníků výcviku a zaškolení atd.
  • Funkční cíle – Vytváření pracovního prostředí a poskytování relevantních údajů organizaci.
  • Osobní cíle – Vzájemné propojení osobní kariéry pracovníka a potřeb organizace.

dotace na vzdelavani zamestnancu 2024

Dotace na vzdělávání zaměstnanců

Vzdělávání zaměstnanců je klíčovým faktorem pro zvýšení produktivity a konkurenceschopnosti podniku. Na tuto činnost mohou firmy a podnikatelé navíc získat veřejnou podporu ve formě dotace. Jak dosáhnout na dotace na vzdělávání zaměstnanců 2024?

Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) vypsalo v rámci dotačního období 2021 až 2027 nový Operační program Zaměstnanost+. Celkem v rámci celého programovém období nabízí stovky výzev, které se zaměřují na budoucnost práce, sociální začlenění zaměstnanců, inovace a materiální či technickou pomoc.

Pro podniky všech velikostí MPSV vyhlásilo výzvu č. 47, která se týká dalšího profesního vzdělávání jejich zaměstnanců. Oprávněným žadatelem dotace na vzdělávání zaměstnanců 2024 jsou osoby v pracovněprávním či obdobném vztahu v celé České republice s výjimkou hlavního města Prahy. Jsou to malé, střední a velké podniky. Pro žádost o dotace na vzdělávání zaměstnanců a další administraci v průběhu realizace je třeba platný, ověřený elektronický podpis.