Inovativní vzdělávání: Co to je a inovativní metody výuky

Inovativní vzdělávání: Co to je a inovativní metody výuky

Inovativní metody ve výuce mohou pomoci dětem lépe porozumět učivu a zlepšit jejich schopnosti. Tyto metody také mohou být zábavnější a motivující pro děti, což může vést k lepšímu výkonu a zájmu o učení. Všechny inovativní metody využívají vnitřní motivaci, tj. individuální pohnutky k učení vyplývající z vlastního zájmu o daný jev (učivo). Hovoříme tedy o řešení problému kvůli problému samotnému.

Co je Inovativní vzdělávání?

Inovativní vzdělávání je poměrně komplikovaný pojem. Nelze o něm mluvit jako o novém, moderním či alternativním vzdělávání, jelikož se tyto přístupy v mnohém liší nebo spolu dokonce kolidují. Ukáží-li se inovativní výukové metody jako prospěšné a naplní výukové cíle, již o nich nelze mluvit jako o alternativních metodách.

Inovace pochází z latinského Innovare a znamená obnovovat. Inovativní vzdělávání stojí naproti tradičnímu vzdělávání a pojmem rozumíme zdokonalování výukového procesu, zavádění nových metod a praktikování nových myšlenek.

Kritika tradičního vzdělávání

Tradiční vzdělávání bývá často terčem kritiky, jelikož není dynamické a nereaguje pružně na dobu. V tradičním vzdělávání zastává rozhodující pozici učitel. Pedagogická komunikace je jednostranná, odehrává se pouze mezi žákem a učitelem. Konverzace mezi žáky navzájem je nežádoucí. Tradiční výuka je založená na pouhém osvojování určitého množství hotových vědomostí a dovedností. V moderní době není dostačující, protože zde chybí příprava na řešení životních problémů.

V současnosti hovoříme o průmyslu 4.0, o virtualizaci a umělé inteligenci. Bylo by tedy velmi neefektivní učit žáky ve škole věci pouze memorovat. Budoucnost potřebuje zcela jiné vzdělání.

Modernizace vzdělávání předpokládá naučit žáky především porozumět informacím, umět je analyzovat, najít cestu k řešení daného problému, mít schopnost vyslovit závěr ze zjištění, aplikovat tyto závěry na neznámé situace.

Implementace inovativních výukových metod

Reformní kroky v českém školství a zavádění kurikulárních programů do škol reflektují zvýšený zájem o implementaci „nových“ výukových metod. Tato reforma vede ke změně přístupu v kategoriích cílů vzdělávání, vzdělávacích obsahů, metod výukyforem výuky. Metodiku ve školách by neměly tvořit pouze klasické výukové metody, ale i aktivizující a komplexní metody. Ty nejefektivněji vedou k osvojování dovedností a klíčových kompetencí.

Důraz je kladen i na propojení výuky se sociálními a kulturními souvislostmi.

Nejúčinnější výukové metody se vyznačují těmito třemi charakteristikami:

 1. Výzva náročných úkolů – místo splnitelných úkolů jsou zadávány činnosti, které vyžadují náročné přemýšlení.
 2. Zpětná vazba – obě strany získají informace o tom, které části zadání byly splněny velmi dobře a které měly být provedeny lépe.
 3. Konstruktivní charakter zadání – zadání, které vyžaduje aktivní vytváření a zdokonalování porozumění látce, tj. neučit se mechanicky.

inovativni metody ve vyuce

Inovativní výukové metody

Inovativní výukové metody jsou postupy, které podporují iniciativuaktivitu žáků a kladou velký důraz na myšlení a řešení problémů. Role učitele a žáka se mění oproti klasickým metodám. Inovativní výuka klade důraz na žáka, většinu práce dovádí on – řeší problémy, aplikuje získané vědomosti do praxe, samostatně myslí, je tvořivý, vyjadřuje vlastní názory a postoje. Učitel není nadřízeným, ale stává se žákovi partnerem.

Podle stupňující se složitosti edukačních vazeb dělíme výukové metody na:

 • klasické (metody slovní, názorně-demonstrační a dovednostně-praktické),
 • aktivizující (metody diskusní, situační, inscenační a heuristické, didaktické hry),
 • komplexní (skupinová a kooperativní vyučování, partnerská výuka, kritické myšlení, brainstorming, projektová výuka, učení v životních situacích, výuka dramatem, výuka podporovaná počítačem, otevřené učení, sugestopedie a superlearning, hypnopedie).

Inovativní metody ve výuce jsou tedy kreativní způsoby, jak učit děti. Tyto metody se zaměřují na rozvoj dovedností dětí, především kritické myšlení, spolupráce a řešení problémů, a pomáhají jim lépe porozumět učivu.

Inovativní výuka je nesmírně důležitá, jelikož dětem nejen pomáhá porozumět učivu a rozvíjet své dovednosti, ale zůstat motivovanézapojené do učení. Inovativní metody ve výuce také mohou pomoci dětem s různými učebními styly, jako jsou vizuální, auditivníkinestetické, což může vést k lepšímu výkonu ve škole.

inovativní vyuka

Inovativní metody ve výuce

Jako efektivní se osvědčily následující inovativní metody ve výuce:

 • Interaktivní frontální výuka – aktivní učení, které využívá strukturu PAR (Present – Apply – Review), s asertivními otázkami a případně s žákovskou demonstrací.
 • Zpětná vazba – formativní evaluace, včetně autoevaluace.
 • Hodnocení spolužáky a hodnocení fikce.
 • Grafická znázornění – mentální mapy, vývojové a postupové diagramy, Vennovy diagramy, maticové diagramy a další vizuální způsoby uspořádávání informací.
 • Shody a odlišnosti – porovnávání položek probírané látky (např. zlomky a procenta) a nalézání shod a odlišností.
 • Dobrá úroveň řízení práce ve třídě a dobrá kázeň – efektivní vyučování a bez přerušování.
 • Nácvik strategie učení – integrace učení se učit.
 • Dovednosti psaní, myšlení a studijní dovednosti.
 • Rozhodováníposuzování hypotéznáročné hodnocení – cílem je nacházet argumenty pro určitou hypotézu (i proti ní).