Průvodce druhy živností: Co je volná živnost a vázaná živnost?

Průvodce druhy živností: Co je volná živnost a vázaná živnost?

Rozhodnutí podnikat přináší do života řadu možností, ale taky povinností. Než do světa podnikání vstoupíte, musíte si v hlavě nejprve urovnat, jaké jsou druhy živnosti a následně jeden z nich zvolit. Čeští zákonodárci pro podnikatele vytvořili dvě skupiny živností – koncesované a ohlašovací. První z nich pak rozdělili na dva druhy, druhou dokonce na tři druhy.

O řemeslné, volné a vázané živnosti jste nejspíš již slyšeli. Víte však, co přesně tyto pojmy znamenají a podle čeho se dělí? V našem průvodci druhy živností se do světa podnikání plně ponoříme a přiblížíme vám, jaký druh živnosti nejlépe vyhovuje vašim ambicím a cílům.

Co je to živnost?

Živností rozumíme soustavnou činnost, kterou osoba provozuje samostatně, vlastním jménem, na vlastní odpovědnost, za účelem dosažení zisku a za podmínek stanovených živnostenským zákonem.

Druhy živností

Jaké jsou druhy živnosti? Tuto otázku si určitě kladou mnozí z vás. Zoufat však už nemusíte, neboť si nyní představíme všechny druhy živností.

Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (dále jen „živnostenský zákon“) živnosti dělí na dvě skupiny. První skupinou jsou ohlašovací živnosti, které při splnění stanovených podmínek smějí být provozovány pouze na základě oznámení úřadu. Druhou skupinou jsou koncesované živnosti, které smějí být provozovány pouze na základě koncese, jak živnostenský zákon stanoví v ustanovení § 9.

Naštěstí lze většinu živností provozovat ihned po tom, co ji ohlásíte na živnostenském úřadě a zaplatíte správní poplatek, jelikož tyto ohlašovací živnosti vznikají dnem ohlášení. A to i přesto, pokud podnikatel u sebe stále nemá živnostenské oprávnění. Ohlašovací živnosti dělíme na řemeslné, vázané a volné živnosti.

Řemeslná živnost

Řemeslné živnosti jsou upraveny normami přílohy č. 1 k živnostenskému zákonu.

Co je tedy řemeslnou činností? Jedná se například o profesi řezníka, pekaře, skláře či kadeřníka.

Pro provoz řemeslné živnosti je nutné prokázat odbornou způsobilost. Tu můžete prokázat několika způsoby, například dokladem o řádném ukončení středního vzdělání s maturitní zkouškou nebo výučním listem v příslušném oboru vzdělání. Také je možné se prokázat dokladem o uznání odborné kvalifikace, vydaným uznávacím orgánem podle zákona o uznávání odborné kvalifikace.

Odbornou způsobilost lze taktéž dokázat dokladem o řádném ukončení rekvalifikace pro příslušnou pracovní činnost, vydaným zařízením akreditovaným podle zvláštních právních předpisů, nebo zařízením akreditovaným ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, nebo ministerstvem, do jehož působnosti patří odvětví, v němž je živnost provozována, a dokladem o vykonání jednoroční či šestileté praxe v oboru.

Průvodce druhy živností: co je volná živnost a vázaná živnost?

Vázaná živnost

Jaké jsou vázané živnosti? Vázané živnosti živnostenský zákon upravuje zvláštními právními předpisy uvedené v příloze č. 2.

Vázaná živnost je například činnost účetních poradců, činnost v oblasti kultury a umění či projektová činnost ve výstavbě.

U vázaných živností je prokazování odborné způsobilosti trochu složitější. Pro provozování vázané živnosti je vyžadována odborná způsobilost v daném oboru, a často je také vázána na konkrétní místo nebo lokalitu.

Volná živnost

Co patří do volné živnosti? Volná živnost a obory činností, které do volné živnosti náleží, jsou uvedeny v příloze č. 4. živnostenského zákona. Volná živnost je živnost opravňující k výkonu činností, pro jejichž provozování tento zákon nevyžaduje prokazování odborné ani jiné způsobilosti. K získání živnostenského oprávnění pro živnost volnou musí být splněny všeobecné podmínky.

Volná živnost obsahuje 80 oborů činnosti, z nichž si podnikatel při ohlášení úřadu vybere ty obory, které bude provozovat. Toto opatření je jako prevence proti povinnosti zaplacení správního poplatku za každý obor zvlášť.

Příkladem oborů náležejících do volné živnosti jsou velkoobchod a maloobchod, zprostředkování obchodu a služeb, poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost, ubytovací služby, výroba strojů a zařízení, fotografické služby nebo překladatelská a tlumočnická činnost.

Co je a co není živnost?

Aby byla živnost živností, musí být současně naplněny následující znaky:

  • musí se jednat o činnost soustavnou,
  • tato činnost musí být provozována samostatně,
  • činnost musí být vykonávána podnikatelem pod vlastním jménem,
  • podnikatel vykonává danou činnost na vlastní zodpovědnost,
  • cílem této činnosti je dosažení zisku (skutečné dosažení zisku však podmínkou není, podmínkou je pouze úmysl podnikatele dosáhnout zisku),
  • podnikatel splňuje podmínky stanovené živnostenským zákonem.

Činnosti, které jinak splňují podmínky živnostenského podnikání, ale za živnost považovány nejsou, jsou taxativně vymezeny v § 3 živnostenského zákona.

Za živnost tak není považována například činnost lékařů, advokátů, daňových poradců, pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor a jiné. Ostatní činnosti, které vykazují znaky uvedené výše v přehledu a nejsou z působnosti živnostenského zákona vyňaty, lze tedy považovat za živnostenské podnikání.

Zákon se vztahuje jak na osoby fyzické, tak i právnické. Živností tedy není jen provozování tzv. drobného podnikání fyzickou osobou, jak bývá někdy mylně chápáno. Jeden podnikatel potom může provozovat i více živností, podmínkou však je, aby měl pro každou z nich patřičné živnostenské oprávnění.