Vyhláška nedělní klid: Kde všude platí a co se nesmí dělat?

Vyhláška nedělní klid: Kde všude platí a co se nesmí dělat?

Některá města v České republice vyhlášku o dodržování nedělního klidu zavedla již před více než deseti lety. Některá z nich se na nedělní klid teprve chystají a jiná zavedení povinnosti dodržovat nedělní klid v plánu nemají vůbec. Vyhláška nedělní klid znamená, že občané a rekreanti v neděli a o státních svátcích nesmí používat sekačky, křovinořezy, cirkulárky a jiné hlučné přístroje. Mohou obecní zastupitelstva takto rozhodovat? Kde všude platí vyhláška nedělní klid? Co se nesmí dělat v neděli?

Vyhláška nedělní klid

V České republice neexistuje zákon, který by přímo stanovil dodržování nedělního klidu. Obce však mohou podle § 10 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) (dále jen „zákon o obcích“) v samostatné působnosti ukládat povinnosti obecně závaznou vyhláškou. Vyhláška nedělní klid tedy zakazuje používání hlučných strojů během nedělí a státem uznaných dnů pracovního klidu. Obce takto mohou učinit jen a pouze ve výjimečných případech.

Taková obecně závazná vyhláška by však měla být dle judikatury Ústavního soudu vydána s dostatečným předstihem, aby se lidé žijící v obci mohli na tyto výjimečné případy, kdy bude doba nedělního klidu upravena, předem připravit.

Jako obce a města přistoupila k přijetí vyhlášky o rušení nočního klidu, stejně tak přistupují i k přijetí vyhlášky o dodržování nedělního klidu. Krom předem nahlášených kulturních a společenských akcí se obvykle v době od 22 do 6 hodin ráno musí dodržovat klidový režim. Právě pod nátlakem veřejnosti vyhlášky o dodržování klidu upravily tak, aby bylo ticho pokud možno zachováno také ve dnech volna a státních svátcích.

nedelni klid

Kde všude platí vyhláška nedělní klid?

Vyhláška nedělní klid platí například v Třinci, Rožnově pod Radhoštěm, Lazinově, ve Vranové, na Českolipsku, ve Žďáru nad Sázavou, Třebíči, Třešti.

Některé obce mají za názor, že vyhláška nedělní klid by byla právně nevymahatelná. Dodávají, že dostatečnou ochranu v tomto ohledu představuje § 1013 zákona č. 89/2012 SB., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“). Ten ukládá vlastníkům nemovitostí zdržet se všeho, co působí imise vnikající na pozemek souseda v míře nepřiměřené místním poměrům. To platí nejen o odpadu, vodě, kouři, prachu, plynu, pachu, světla, stínu, ale právě i o hluku a otřesech a jiných podobných účincích.

Zakazuje se přímo přivádět imise na pozemek jiného vlastníka bez ohledu na míru takových vlivů a na stupeň obtěžování souseda, ledaže se to opírá o zvláštní právní důvod.

V určitých případech znamená zvykové zachovávání nedělního klidu více než restrikce a formální zákazy. Je důležitá určitá míra sousedské solidarity a vzájemné domluvy. Sousedé se například mohou domluvit, že si běžně nebudou znepříjemňovat nedělní odpoledne hlukem zahradních strojů. A ve výjimečných případech, kupříkladu pokud nemohou najít jiný vhodný termín k vykonávání zahradních prací, budou hluk ze zahrady nebo stavby na sousedním pozemku i v neděli tolerovat.

Obce, které cestou obecně závazné vyhlášky vztahující se na omezení hluku o víkendech a dnech pracovního klidu mají zaveden noční klid, naopak mají za názor, že každý je povinen zdržet se o nedělích a státem uznaných státních svátcích veškerých činností spojených s užíváním zařízení a přístrojů způsobujících hluk. Na dodržování vyhlášky nedělní klid dohlíží městská policie.

Co se týká rušení nočního klidu v bytových domech, je to věcí vzájemné dohody nájemníků. Většinou si vystačí s platnou vyhláškou města, jinde si kupříkladu odsouhlasí přísnější pravidla. Vrtání či ťukání do zdi je zapovězeno třeba už od 18. hodiny, a to i ve všední dny.

Co se nesmí dělat v neděli?

V obcích, kde platí vyhláška nedělní klid, kdy je zakázáno používat hlučné stroje během nedělí státem uznaných dnů pracovního klidu, se nesmí používat sekačky, motorové pily, cirkulárky, úhlové brusky, křovinořezy, vrtačky, kladiva nebo například pouštět příliš hlasitou hudbu.

Vyhláška nedělní klid však zpravidla neplatí po celý den. Často se jedná o denní dobu mezi 8. hodinou ranní a 13. hodinou odpolední, nebo o denní dobu mezi 14. hodinou odpolední a 22. hodinou večerní.