Poplatek za komunální odpad 2024: K jakému podražení dojde?

Poplatek za komunální odpad 2024: K jakému podražení dojde?

V některých částech republiky dojde od ledna 2024 ke zvýšení poplatků za svoz komunálního odpadu. Řada obcí bude poplatek za komunální odpad 2024 zvyšovat až o několik stovek korun, jiné obce aktuální částky zachovají. Každá obec totiž výši stanoví sama. Kterých  obcí se zvýšení poplatků týká? Pokud se ptáte, kolik se platí za popelnice 2024, to se dozvíte se v našem článku.V některých částech republiky dojde od ledna 2024 ke zvýšení poplatků za svoz komunálního odpadu. Řada obcí bude poplatek za komunální odpad 2024 zvyšovat až o několik stovek korun, jiné obce aktuální částky zachovají. Každá obec totiž výši stanoví sama. Kterých  obcí se zvýšení poplatků týká? Pokud se ptáte, kolik se platí za popelnice 2024, to se dozvíte se v našem článku.

Novela zákona zvýší hranici poplatku za svoz odpadu

Pozměňovací vládní návrh zákona o místních poplatcích, kterým se mění zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, byl dne 25. 8. 2023 schválen a vyhlášen ve Sbírce zákonů. S účinností zákona č. 252/2023 Sb. (dále jen „zákon o místních poplatcích“) se tak počítá od 1. ledna 2024. Znamená to, že od příštího roku budou platit nová pravidla v systému výběru poplatků. Mimo jiné se zvedne maximální hranice vybíraných poplatků za svoz odpadu.

Svoz komunálního odpadu

Průměrná výše ročního poplatku za svoz odpadu v České republice v současnosti činí 648 Kč. Vyplývá to z loňského průzkumu ministerstva životního prostředí mezi vybranými obcemi.

Od loňska mají obce možnost nastavit si poplatek i podle toho, kolik kilogramů, nebo kolik litrů odpadu obyvatelé vyhodí. Od příštího roku má tento systém v plánu zavést řada dalších obcí. Vedení obcí si od toho slibují, že své obyvatele tak přimějí třídit, a to řádně a mnohem důsledněji. Výhodu vidí také ve snížení nákladů.

Z průzkumů lze zavedením tohoto sytému vyčíst častou motivaci obcí, kterou je snížení množství směsného odpadu a současně zvýšení množství tříděného, tedy recyklovaného odpadu. Nejlépe takovou cestou, aby to finančně nezatížilo obyvatele obce, ale ani obec samotnou.

Jaký poplatek za komunální odpad 2024 si jednotlivé obce nastaví, to je na každé z nich.  Obce totiž stanovují výběr poplatků na základně svých vydaných obecně závazných vyhlášek. Nelze tedy aplikovat pravidla jedné obce na všechny v České republice.

poplatek za svoz odpadu

Právní úprava poplatků za svoz komunálního odpadu

Dle § 10d zákona o místních poplatcích platí, že obec může pro jedno poplatkové období (kalendářní rok) zavést jeden z těchto poplatků:

  • poplatek za obecní systém odpadového hospodářství, nebo
  • poplatek za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci.

Předmětem poplatku za obecní systém odpadového hospodářství je podle zákona jednotlivá možnost využívat obecní systém odpadového hospodářství. Poplatek je tak za samotnou existenci obecního systému odpadového hospodářství v obci. Typickým znakem poplatku je jeho paušální charakter. Znamená to, že poplatek za komunální odpad není vázán na skutečnou produkci komunálního odpadu.

Předmětem poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci je dle zákona konstruován tak, aby zachycoval množství vyprodukovaného komunálního odpadu. Je založen na obecných principech práva životního prostředí „každý ať zaplatí tolik, kolik odpadu vyprodukoval“.

Kolik se platí za popelnice 2024?

Maximální výše poplatku za obecní systém odpadového hospodářství se ze současných 1.200 Kč od ledna 2024 zvýší na 1.800 Kč.

Sazba poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci momentálně činí 6 Kč/kg (je-li základem hmotnost odpadu) nebo 1 Kč/l (je-li základem objem odpadu či kapacita soustřeďovacích prostředků). Od ledna 2024 se sazba zvýší na 10 Kč za kilogram a 1,80 Kč za litr.

svoz komunalniho odpadu

Obecní systém odpadového hospodářství

Poplatek za odpad v systému odpadového hospodářství musí uhradit poplatník, který má v místě obce trvalý pobyt, nebo vlastník nemovitosti, ve které není přihlášena žádná fyzická osoba k trvalému pobytu. Pokud poplatník není za kalendářní rok přihlášený nějakou dobu k trvalému bydlení, snižuje se mu poplatek o jednu dvanáctinu za každý měsíc, co měl trvalé bydliště jinde.

Od poplatku jsou osvobozeni ti, kteří platí za odpad v místě svého skutečného bydliště, v souvislosti s druhým využívaným systémem. Dále děti v dětském domově do 3 let, osoby v sociálních pobytových zařízeních a osoby ve vazbě. Samotné obce ovšem mohou osvobodit ve vyhlášce větší okruh osob.

Odkládání komunálního odpadu z nemovité věci

Poplatníky jsou osoby, které v nemovitosti skutečně žijí (avšak nemusí mít na tomto místě přihlášený trvalý pobyt), a vlastníci nemovitosti, v níž trvalý pobyt nemá žádná fyzická osoba.

Poplatek v systému odkládání komunálního odpadu z nemovité věci nemusí platit ti, kteří mají hlášený trvalý pobyt v dané obci, ale jejich skutečný pobyt je jinde. Případně jsou osvobozeni ti, kteří odpad neprodukují (ekologický styl života však musí prokázat obecnímu úřadu). Osvobozeni jsou i ti, jejichž nemovitost nikdo dlouhodobě nevyužívá (opět nutno prokázat obecnímu úřadu).

Přečtěte si také kdo platí poplatek za komunální odpad a jaká je jeho výše.