Ves lidí Urbanových

Ves lidí Urbanových

V podhůří Železných hor, asi dvacet kilometrů jihozápadně od Pardubic, leží malá obec s názvem Urbanice. První historická zmínka o ní se objevila už v roce 1383, na konci 14. století měla obec tři statky, u nichž byla vybudována tvrz. Ta stávala na popisné místě č. 1, později ji vystřídala hospoda. Na statcích se intenzivně hospodařilo, pěstovalo se obilí, hlavně žito a oves, méně už pšenice a ječmen. Na polích bychom tehdy našli také mák, řepu, konopí, pěstovala se zelenina, a také chmel a vinná réva. V sadech rostly jabloně a hrušně mnoha odrůd, a rovněž třešně, ořešáky a švestky. Sadaři už tenkrát uměli roubovat, snažili se získat co nejvíce plodů v nejvyšší kvalitě. Rolníci tenkrát ze svých polí sklidili asi jen čtyřikrát více obilí, než zaseli. Jejich život nebyl jednoduchý, ze sklizně si museli čtvrtinu nechat na další osetí a třetinu odevzdávali majiteli polí. Půda jim totiž nepatřila, byla feudální. Rolníci ji měli od vrchnosti jen zapůjčenou a museli z ní odvádět povinné dávky. O výsadu obdělávat pole mohli kdykoliv přijít. Ve 14. století se začalo uplatňovat nové právo, tzv. zákupní. Sedlák za pole zaplatil a získal tak na něj dědičné právo. Poplatky vrchnosti platil dál, ale na půdě mohla hospodařit celá rodina a právo na ní pracovat dědili potomci.

Do roku 1411 uplatňoval svá práva v obci král Václav IV., ves potom v dalších letech měnila své majitele a Urbanice byly připojené k jiným panstvím. V roce 1788 měla vesnice jedenáct domů. Přestože počet obyvatel Urbanic nebyl vysoký, dodržovaly se tady vždy zajímavé tradice, jednou z nich byla slavnost „otvírání studánek“. Mladí lidé ji vždy zahajovali průvodem ke „Konárecké“.

V padesátých letech 20. století byla převážná část místního rybníka zasypána, v dalších letech se budovala dešťová kanalizace. Drenážní odvodnění ale přineslo i svá negativa, zmizely louky, sady, hrázky a zanikly mnohé polní cesty a studánky. Polní cestičky nahradila asfaltová komunikace kolem návsi. Lidé se začali také více věnovat sportu, vybudovali si sportoviště i s kabinami. Bývalý hostinec byl přebudován a byla do něj přemístěn obecní úřad, který je od roku 1990 samostatný.

Další změny si vyžádal čas a pokrok. V polovině devadesátých let byl v obci vybudován obecní vodovod s přípojkami do jednotlivých domácností a dokončen rozvod plynu. Obec si přes veškeré změny zachovala svůj ráz a dnes lidi do tohoto kraje láká především turistika.