Poplatek za komunální odpad: Kdo ho platí a jaká je výše?

Poplatek za komunální odpad: Kdo ho platí a jaká je výše?

Ročně vyprodukuje každý Čech průměrně 507 kilogramů komunálního odpadu! Takového množství nepotřebného materiálu je třeba se zbavit, ať už třízením do speciálních kontejnerů a sběrných dvorů, nebo likvidací na skládkách. Nakládání s odpadem spadá do kompetencí jednotlivých obcí, proto jim za odpadovou politiku odvádíme poplatky. V dnešním článku si vysvětlíme rozdíly mezi možnými způsoby zpoplatnění odpadů a podíváme se na výši poplatků v roce 2023. Dále se dozvíte, kdo nemusí v letošním roce platit za popelnice a taky co se stane, pokud poplatek za odpady nezaplatíte.

Způsoby zpoplatnění

Obce si mohou od roku 2022 zvolit mezi dvěma způsoby zpoplatnění odpadů. Prvním z nich je poplatek za obecní systém odpadového hospodářství. U tohoto poplatku nezáleží na tom, jestli v obci skutečně žijete nebo kolik odpadu vytváříte. Zpoplatnění je založeno na předpokladu, že ten, kdo má v obci hlášený pobyt nebo nemovitost, využívá obcí provozovaný systém. Tento poplatek proto platí:

 • lidé, kteří mají v obci hlášený trvalý pobyt,
 • vlastníci nemovitostí, které zahrnují dům, byt či rekreační objekt, pokud v nich není nikdo přihlášen k pobytu.

Druhou možností je poplatek za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci. U tohoto způsobu záleží na tom, kde skutečně žijete a kolik odpadu vytváříte. Obec má však právo stanovit minimální výši poplatku. Poplatek platí:

 • lidé, kteří mají v obci bydliště (to znamená, že tam skutečně žijí),
 • vlastníci nemovitostí, ve kterých nemá nikdo bydliště.

Poplatek vybírá a odvádí obecnímu úřadu plátce, což je buď společenství vlastníků jednotek (pokud v domě vzniklo) nebo vlastník nemovitosti.

poplatek za komunální odpad 2023

Je možné že budu muset platit poplatek víckrát

Nemusíte se bát, dnes už se nemůže stát, že byste platili dvakrát jen kvůli tomu, že žijete jinde, než máte hlášený pobyt, jak si rozvedeme v dalším bodě. Jiná situace ovšem nastává, pokud vlastníte také jiné nemovitosti než ty, ve kterých žijete nebo jste hlášeni k pobytu, a pokud v těchto dalších nemovitostech nikdo nemá bydliště nebo není hlášen k pobytu. V takovém případě zaplatíte poplatek v obci, ve které žijete nebo máte hlášený pobyt, i v obci, v níž vlastníte neobydlenou nemovitost.

Kdo platit nemusí?

Podmínky se liší podle druhu vybíraného poplatku. Pokud obec vybírá poplatek za obecní systém odpadového hospodářství, může vás od poplatku osvobodit zákon nebo obecně závazná vyhláška obce. Vyhlášky jednotlivých obcí mohou od poplatků osvobodit například děti do určitého věku nebo naopak seniory. Zákon osvobozuje od poplatku:

 • lidi, kteří platí poplatek za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci v jiné obci, ve které skutečně žijí,
 • děti umístěné do dětského domova pro děti do 3 let, nebo do školského zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy,
 • lidi v domově pro osoby se zdravotním postižením nebo pro seniory a lidi v chráněném bydlení,
 • lidi omezené na osobní svobodě (tedy pobývající ve vězení, vazbě nebo ochranném léčení).

Pokud obec vybírá poplatek za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci, neplatíte poplatek, pokud:

 • máte v obci hlášený pobyt, ale trvale žijete jinde,
 • odpad vůbec nevytváříte,
 • se vaše nemovitost dlouhodobě vůbec nevyužívá, tato tvrzení ale musíte obecnímu úřadu doložit.

  poplatky za odpad

Kolik se platí v roce 2023?

Výše poplatků, ale třeba i jejich splatnost, se mohou výrazně lišit podle jednotlivých obcí. Například v Praze jsou poplatky rozčleněny do kategorií dle velikosti popelnice a frekvence svozu odpadu a platí se 2x ročně, vždy za jedno pololetí. Obyvatelé Plzně zaplatí různé částky taktéž podle velikosti popelnice a frekvence svozu. V Brně zůstává výše poplatku stejná už desátým rokem, a to 670 Kč ročně. Také v Olomouci je výše poplatku stanovená paušálně, a to na 804 Kč za rok. Částky napříč republikou se mohou lišit o stovky až tisíce korun, určuje je obec a jejich výši najdete buď na internetových stránkách obce nebo na příslušném obecním úřadu.

Co se stane, když poplatek nezaplatím?

Pokud nezaplatíte obci poplatek za odpady, obecní úřad vám povinnost uloží buď platebním výměrem (doručuje se každému) nebo hromadným předpisným seznamem (nahlíží se do něj u obecního úřadu). Poplatek může navíc zvýšit až na trojnásobek. Co když nemáte na zaplacení poplatku peníze? Především nečekejte, že se problém vyřeší sám, ale aktivně kontaktujte příslušný obecní úřad a navrhněte například, že poplatek uhradíte ve splátkách, ve výjimečných případech může úřad dokonce poplatek prominout. Pokud poplatek vůbec nezaplatíte, úřad jej bude vymáhat sám, a ve výjimečných případech o to může požádat i soudního exekutora.

poplatek za popelnice